cultuurraad filiphendrikx

Eén van de laatste daden van uittredend voorzitter van de Ravelse Cultuurraad, Filip Hendrikx, was het uittekenen van een visie rond het cultuurbeleidsplan van de gemeente Ravels voor de komende jaren.

Samen met verscheidene standpunten vanuit de algemene vergadering heeft het dagelijks bestuur van de culturraad (CR) volgende beleidspunten vooropgesteld.

De gemeentelijke cultuurraad is het inspraak-, overleg- en adviesorgaan voor de voorbereiding en uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente zoals voorzien in het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

 VRIJDE TIJD & TOERISME

- Via projectsubsidies worden er soms al mooie projecten gerealiseerd door verenigingen. De CR wil stimuleren dat nog meer, grotere projecten voor de bevolking worden geörganiseerd. Om deze organisaties beter te ondersteunen, adviseert de CR om een EVENEMENTEN-LOKET op te richten.  

- Onze plattelandsgemeente is een aantrekkelijke plaats voor toeristen. Een uitbouw van dagtoerisme en meerdaagsverblijf kan best worden ondersteund door een TOERISTISCHE DIENST of coördinator i.s.m. VVV Toerisme Ravels.

- Om ons erfgoed te beschermen vraagt de CR aandacht voor de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED), de inventarisatie ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen’ en de herbenoeming van ‘Trage Wegen’.

ONDERSTEUNING VERENIGINEN

- Verenigingen hebben het moeilijk om te overleven in onze maatschappij, daarom vindt de CR het belangrijk om financiële ondersteuning via SUBSIDIES en subsidie-reglementen te behouden.

BUURTWERKING

- Meer buurtverenigingen zijn opgericht en hebben zich de laatste jaren aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad. Om deze buurtwerking extra te stimuleren, adviseert de CR om ondersteuning naar BUURTWERKING te verhogen.

KUNSTENBELEID

- De CR adviseert om de talrijke amateur-kunstenaars in onze gemeente nog beter te ondersteunen en de orgnanisatie van ‘de KUNSTROUTE’ te vernieuwen in samenspraak met de kunstenaars. 

CULTUURPRIJS 

- De cultuurprijs bracht de laatste 6 jaren de verschillende aspecten (categorieën) van cultuur onder de aandacht. De CR adviseert het behoud van deze jaarlijkse CULTUURPRIJS met meer aandacht voor nazorg van winnaars.

CULTUURSPREIDING & CULTUURBEWARING

- De CR vindt het belangrijk om de ondersteuning van mooie tradities zoals volkspelen bij kermissen en de Karnaval-optocht in Weelde te behouden.  

COMMUNICATIE & LOKALE MEDIA

- De CR adviseert om een gemeentelijk INFOBLAD te maken en te bekijken wat de rol van het Berichtenblad dan nog kan zijn. De CR blijft achter haar standpunt staan dat hiervoor best een werkgroep opgericht wordt. 

VORMING & EDUCATIE

- De CR adviseert de creatie van een site waar muziek&woord (fanfare, koren & toneel) elkaar kunnen vinden en de bouw van een akoestische REPETITIERUIMTE waarin alle muziekverenigingen kunnen repeteren.

- De CR stelt voor om de samenwerking tussen de verenigingen en de ‘Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen’ te intensiveren.

- De CR adviseert om het aanbod van opleiding in ‘BEELDENDE KUNST’ te verhogen.

OPENHEID BELEID

- De CR hecht veel belang aan het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende regelgeving.

- De CR stelt voorop om reservatie-systemen en retributie-reglementen te evalueren.

- De CR adviseert de verdere uitbouw van de reeds gestarte samenwerking tussen de verschillende adviesraden.

 

De cultuurraad hoopt deze beleidspunten te kunnen uitwerken met het nieuwe gemeentebestuur en een vernieuwd dagelijks bestuur van de gemeentelijk cultuurraad  vanaf 2019 en deze te evalueren in 2022.

handtekening FH           

Filip Hendrikx

Voorzitter Cultuurraad