• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 14 juli 2020
NIEUWTJES

Toen we vanmorgen onze oprit er blakend wit en stralend lagen bijliggen moesten we niet te erg verrast zijn. Alle weerberichten van de laatste dagen wezen volop in die richting en ze hebben voor een keertje gelijk gekregen, de weervrouwen en mannen. Als dan om 03.30 de gemeentelijke diensten in actie schieten om de wegen vrij te maken om het verkeer een minimum aan veiligheid te verschaffen in het woon werkverkeer is het dan ook begrijpelijk dat niet alle wegen en woonkernen volledig sneeuwvrij kunnen worden gemaakt. Sneeuwpret zou geen sneeuwpret zijn als alles direct wordt verwijderd.... maar toch hebben we enkele vraagtekens bij de opmerking die we via www. ravels.be konden lezen met betrekking tot de taken en plichten die elke inwoner van Ravels dan weer wel heeft als het heeft gesneeuwd. Hoe rijmen ze het dat er sancties tot 250 € kunnen worden opgelegd aan niet-sneeuwruimers, als de woonkernen en andere wegen door de gemeente onberoerd worden gelaten ?? In het UNIFORM GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT POLITIEZONE KEMPEN NOORD-OOST kunnen we namelijk op pagina 18 Hoofdstuk V; Artikel 1 t/m 6 letterlijk het volgende lezen:

Hoofdstuk V: Bestrijding van ijzel en het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijzel Artikel 1 Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen. Artikel 2 Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de bewoners erover waken dat zij vóór het onroerend goed dat zij bewonen, een doorgang over een breedte van minstens 1,20 m op het trottoir voor de voetgangers schoonvegen en dat het nodige wordt gedaan om gladheid te vermijden. Dit betreft een inspanningsverplichting die moet uitgevoerd worden door iedere burger behoudens in geval van overmacht (afwezigheid, ziekte, zware handicap, ...). Het is verboden sneeuw en ijs dat  geruimd wordt vóór een ander gebouw te vegen. Op het trottoir moeten sneeuw en ijs langs de rand worden opgehoopt, met vrijlating van straatgoten en rioolopeningen. Kan aan deze voorwaarde niet voldaan worden, dan moeten sneeuw en ijs bijeengebracht worden op andere plaatsen van de openbare weg zonder dat het verkeer belemmerd wordt. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer, moet de rand van het trottoir eveneens worden vrijgehouden. Artikel 3 Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust de verplichting van hetgeen voorafgaat op de bewoners van het gelijkvloers. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners en gebruikers ervan afwezig, dan rust deze verplichting op de bewoners van de dichtst daarboven gelegen verdieping. Artikel 4 Wanneer het openbare gebouwen, instellingen en aanhorigheden betreft, rust deze verplichting bij de conciërges of de ambtenaar of persoon die het onmiddellijk beheer of de controle over het gebouw uitoefent. Artikel 5 De eigenaar of gebruiker van een onbebouwd perceel is eveneens onderworpen aan de bepalingen van artikel 2. Artikel 6 Strafsanctie Inbreuken op de artikelen 1, 2 en 3 worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR.