• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 14 juli 2020
NIEUWTJES

image055 Mozaïk
Gisterenavond hielden de raadsleden van de gemeente Ravels de voorlaatste Gemeenteraad voor de komende verkiezingen.

Nog steeds ligt de modale Ravelse burger niet wakker van 14 oktober zoals bleek uit de “zoals altijd” magere belangstelling op de publieke tribunes. Bovenstaande foto illustreert slechts een klein deel van de mensen die Rawepo ook zien als hun informatiekanaal van politiek Ravels. Daarom proberen we dan ook een zo objectief en neutraal mogelijk beeld te schetsen van de maandelijkse gemeenteraden zonder al te veel gevoel voor drama.

Nieuwe adjunct-financieel directeur beëdigd.

Als eerste puntje op de agenda mocht Isabel Byns de eed komen afleggen als kersvers adjunct-financieel directeur van de gemeente en het OCMW van Ravels.

Verder waren er de gebruikelijke agendapunten zoals enkele verkopen van kleine perceeltjes grond in Aarle en Ravels centrum die voor de gemeente niet meer nuttig werden geacht en beter af waren als deze aan de aangelanden werden verkocht wegens diverse redenen.

Ravels past retributies aan, transgenders betalen minder voor voornaamsverandering.

Reeds in een vorige raad waren enkele retributies opgetrokken om de administratieve diensten wat te ontlasten. Zo zijn er steeds meer vragen van mensen die op de gemeente komen aankloppen aangaande stamboomonderzoek. Dikwijls zijn deze ook niet uit de gemeente afkomstig maar zoeken naar bewijzen en documenten van voorouders of andere familieleden. Dre tarieven voor dit opzoekwerk  voor stambomen, genealogen, ……… (meer dan 30 minuten) zijn bepaald op 30,00 EUR per begonnen half uur.

Ook voor het opmaken, het controleren, het vervolledigen en het verwerken van een dossier van voornaamswijziging zijn er wijzigingen. Deze kosten voortaan 100,00 EUR/dossier, met uitzondering van transgenders, die betalen slechts 10,00 EUR/dossier. WE menen dat Ravels één van de eerste gemeentes is die hiervoor een uitzondering maakt.

BeNeGo

Al jaren hamert de oppositie over het feit dat de bijdrage aan BENEGO, het orgaan dat het Belgisch Nederlands Grensoverleg onder zijn hoede heeft niet werkt.

Op de laatste GR van 2 juli werd er nogmaals een evaluatie bespreking gehouden die ook al niet veel aarde aan de dijk bracht en daarom achtte raadslid Langenhuizen de tijd rijp om er nu eens voor eens en voor altijd komaf mee te maken. Hij stelde voor om het lidmaatschap op te zeggen in afwachting van een nieuwe programmering  van de nieuwe programmamanager Wouters van Benego. Het had lang genoeg geduurd en de Benego heren vinden het beneden hun waardigheid om raadsleden van de gemeenten die lid zijn een antwoord te geven op herhaalde (7) vragen. 

Schepen Jef Van de Pol gaf Raadslid Langenhuizen gedeeltelijk  gelijk door te stellen dat de communicatie van Benego beter kon maar wilde in afwachting van de komende  meeting op 9 (?) oktober aanstaande niet zover gaan en wilde de uiteenzetting afwachten van de Benego programmamanager. Deze is bezig met een rondgang langs de gemeenten om de aanpak van Benego toe te lichten. Hij kreeg hierin navolging van de burgemeester die het wat ver vond gaan om de programmamanager te laten opdraven om hem daar eens flink de les te lezen voordat hij zijn basisprogramma voor 2019 kan voorstellen.

Volgens Langenhuizen was dit al de vijfde keer dat dit voor de raad kwam en ook hadden andere gemeenteraadsleden al aangegeven dat we zelf aan zet zijn en aan de programmamanager moeten aangeven wat onze gemeenteraad wil in dit Benego dossier. De huidige aanpak van het programma leidt volgens Langehuizen te gemakkelijk tot “cherry-picking” door de programmamanager, een korte opleving van BeNeGo, het uitgeven van meer dan 100.000 euro en het waarschijnlijk alsnog ter ziele gaan van BeNeGo in 2020.

Hij stelde daarom voor om met enkele raadsleden een voorstel voor de opzet en inrichting van BeNeGo te formuleren en aan de raad ter goedkeuring voor te leggen en die vervolgens aan het bestuur van BeNeGo aan te bieden.

Bij stemming werd dit voorstel verworpen, de raad wordt verzocht in talrijke getale aanwezig te zijn op de toelichtingsvergadering van 9 (?) oktober om daarna eventueel een voorstel te formuleren.

Asfalteringswerkzaamheden Poppel

Op vraag van Mario Langenhuizen besprak en verduidelijkte het schepencollege in de gemeenteraad de asfalteringswerken in de zijweg van Steenweg Weelde te Poppel.

Het betreft een gedeelte gekend als buurtweg 132 en een gedeelte gelegen naast de ruilverkaveling , een servitudeweg met erfdienstbaarheid van wegenis. Deze laatste is slechts 4 meter breed in tegenstelling tot de buurtweg die 5 meter is.

En hier nijpt het schoentje, aannemer  (Hoogmartens) die naast de buurtweg ook de servitudeweg  heeft geasfalteerd, hield er geen rekening mee dat de servitude slechts 4 m breed is in plaats van 4.70m. Hierdoor kwam er een dispuut met één van de eigenaars die het overtollige asfalt wild verwijderd zien.

De gemeente heeft daarom de aannemer opdracht gegeven,  na overleg met de buurtbewoners, om het teveel geasfalteerde gedeelte weg te nemen.

Deze werken pasten binnen de jaarlijkse onderhoudswerken aan gemeentewegen ( 340 000 euro).

Volgens het bestuur is alles volledig legaal verlopen en zijn er geen onregelmatigheden gebeurd, de facturen zijn het bewijs dat alles correct is en de buurtbewoners hebben zelf een factuur ontvangen voor het private del dat is geasfalteerd door de aannemer.

 De oppositie nam echter geen genoegen met deze uitleg en kon niet anders dan constateren dat het erg verdacht was dat er op privé terrein op kosten van de Ravelse belastingbetaler asfalteringswerken worden uitgevoerd.

Uittredend raadslid Haagen vond het erg vreemd dat net nu in de aanloop van de verkiezingen zoveel commotie werd gemaakt om een voorval waar hij er in zijn dertig jaar lidmaatschap van de GR meerdere had zien passeren.