• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 7 juli 2020
NIEUWTJES

ooievaars poppel

Is de vogeltrek naar het zuiden al opnieuw begonnen of zijn de ooievaars hun klimaatbesef verloren.

Feit is dat er vanmorgen in Poppel een groep ooievaars werd opgemerkt in de buurt van Tulderheyde, want geloof het of niet..... dit is de normale gang van zaken in ooievaarland.

Wanneer vertrekken ze?

Al vanaf begin augustus kunnen ooievaars de nestplaats verlaten om zich aan te sluiten bij een groep. Het kan zijn dat ze een tijdje op een andere plek in Nederland of België verblijven. Jonge ooievaars vertrekken eerder dan hun ouders. Zij hebben nog niet de vliegervaring van hun ouders en leggen kortere dagafstanden af. Ooievaars trekken in grote groepen, vaak samen met andere thermiekvliegers. De vertrekperiode duurt tot in september

Waarom gaan ooievaars op TREK?

In het algemeen gaan vogels op trek omdat in het winterseizoen voedselgebrek dreigt. Dat is ook bij ooievaars het geval. Ooievaars leven van klein dierlijk voedsel en dat is in de wintertijd te beperkt voorhanden. De kou is geen reden om weg te gaan. Ook bij lage temperaturen kunnen ooievaars overleven, mits ze voedsel kunnen vinden.

Waar overwinteren onze ooievaars?

Nederlandse ooievaars overwinteren hoofdzakelijk in Zuid-Europa en West-Afrika. Open vuilstortplaatsen in Midden- en Zuid-Spanje worden bezocht vanwege het ruime voedselaanbod, in de vorm van voedselafval, insecten en muizen en ratten. In het westen van Afrika verblijven veel ooievaars in de wetlands van het stroomgebied van de Niger.

Hoe weten de ooievaars waar ze heen moeten?

Ooievaars trekken overdag. Het zijn zwevers die afhankelijk zijn van thermiek. Ze kunnen zich bij daglicht oriënteren met behulp van elementen in het landschap. Zo bepalen ze de route. Ze volgen bijvoorbeeld de loop van een rivier. Het is van belang dat de pleisterplaatsen die ze aandoen voldoende voedsel bevatten. De ligging van die pleisterplaatsen is medebepalend voor de route.

Wanneer komen ze terug?

De eerste ooievaars keren al in februari terug naar hun nestplaatsen. Dit zijn in het algemeen de broedvogels die in Nederland hebben overwinterd, of die niet ver weg zijn geweest. De laatste komen pas eind maart of zelfs begin april terug. De terugkeer gebeurt in kleinere groepen dan het vertrek.

Overleven ooievaars de trek?

Het aantal ooievaars dat overleeft is klein. Al jaren lang blijkt dat slechts 15 % van de uitgevlogen jongen met zekerheid de volwassenheid bereikt. De overige 85 % sterft aan de gevolgen van elektrocutie, jacht en verhongering. Elektrocutie vindt veel plaats in Frankrijk waar het elektriciteitsnet voornamelijk bovengronds is. In Zuid-Europa is plezierjacht een groot probleem. In West-Afrika worden ooievaars soms voor consumptie gevangen.

Trekken ooievaars jaarlijks?

Eerstejaars jongen gaan allemaal op trek en blijven in hun overwinteringsgebied tot ze geslachtsrijp zijn. Dit duurt 2 tot 4 jaar. Daarna trekken ze jaarlijks of ze besluiten niet meer op trek te gaan. Het komt ook voor dat ooievaars het éne jaar wel op trek gaan en het andere jaar niet. Ooievaars zijn opportunisten en passen zich aan aan veranderende (voedsel)omstandigheden. 

 Gaan alle ooievaars op trek?

Nee, niet alle ooievaars gaan op trek, maar wel veel! Van de broedvogels vanuit onze contreien gaat ongeveer 65 % op trek. De overige 35 % overwintert in eigen land, op plaatsen waar ze op welke manier dan ook, aan voedsel kunnen komen. De jongen gaan in hun eerste levensjaar allemaal op trek. Bij uitzondering blijft een enkeling achter.

Is het trekgedrag altijd hetzelfde?

De wereld verandert, het klimaat verandert en trekgedrag verandert. Het hangt onlosmakelijk met elkaar samen. Vóór 1969 trokken de Belgische en Nederlandse ooievaars zowel naar West-Afrika als naar Oost- en Zuid-Afrika. De routes liepen via de Bosporus, via Gibraltar en via Italië. Tegenwoordig ligt de trekroute veel westelijker en wordt vrijwel uitsluitend de route via Gibraltar gevolgd. Veranderend trekgedrag is wellicht een indicator voor een veranderend klimaat.

 bron: http://www.ooievaars.eu

IMG 20180818 WA0002