• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
maandag 13 juli 2020
NIEUWTJES

parochiekerkenplan

De samenwerking tussen de verschillende parochies in de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog en Ravels krijgt stilaan een vaste vorm met de oprichting van de PASTORALE EENHEID ARENDONK. 
Het is het antwoord van het bisdom Antwerpen op het gegeven dat er in de (nabije) toekomst (te) weinig parochiepriesters zullen zijn om de parochies en de geloofsgemeenschappen de vorm te geven die we altijd gekend hebben. 

 

Onderling samenwerken met buurgemeenten wordt noodzakelijk.

Onderlinge samenwerking met en tussen parochies is en wordt dus nodig. Tegen het einde van het jaar zal deze pastorale eenheid officieel een feit zijn.

Parochies beschikken ook over kerkgebouwen. De kerken worden beheerd door de verschillende kerkraden ( = de vroegere kerkfabrieken). Het gemeentebestuur van Ravels en het Agentschap voor  Binnenlands Bestuur Vlaanderen kijken toe op en controleren het goede beheer van de verschillende kerken in de gemeente, omdat de burgerlijke overheid eventuele tekorten in het beheer van de kerken bijpast.

Naast samenwerken op het niveau van de parochies, dient mede omwille van het minder beschikbaar zijn van bedienaars van de eredienst en de in de loop van de jaren sterk verminderde kerkgang, gekeken te worden naar het huidig en het toekomstig gebruik van de kerken in onze gemeente.

 

Voorstelling Parochiekerkenplan. 

Daarom wordt momenteel werk gemaakt van een PAROCHIEKERKENPLAN voor de gemeente Ravels. Dit gebeurt in een samenwerking tussen en met de verschillende kerkraden, het centraal kerkbestuur en de gemeente.

Het ontwerp van parochiekerkenplan is intussen zover klaar dat het kan voorgelegd worden aan de inwoners van onze gemeente.

Namens het verschillende kerkraden, het centraal kerkbestuur en namens de gemeente wordt iedereen wordt dan ook uitgenodigd op een infoavond over dit parochiekerkenplan op WOENSDAG 8 MAART 2017 om 19.30 uur in het parochiecentrum van Weelde, Koning Albertstraat 124.