© RAWEPO

Ook in november hield de Ravelse cultuurraad haar vergadering van het dagelijks bestuur.

Daarbij werden de volgende punten besproken...

Weelde Depot 

De cultuurraad bespreekt de startnota en de procesnota voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan van Weelde Depot en vindt het belangrijk dat: er ruimte voorzien word voor de opslag van materiaal van verenigingen; mogelijk gemaakt wordt om culturele evenementen te organiseren; de mogelijkheid om een repetitie-ruimtecomplex te voorzien open te houden.

Afsprakennota vrijetijdsparticipatie

Het dagelijks bestuur heeft de afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede besproken en vindt het een goede zaak dat de gemeente aandacht heeft voor de mensen die het moeilijker hebben om rond te komen. Ze willen mee ijveren om te zoeken naar extra aanbieders.

Straatnaam industriezone Weelde-Station

De cultuurraad adviseert de nieuwe straat in de industriezone Weelde-Station Industrieweg te noemen en de straatnaam Coloma Swaanstraat te behouden voor een toekomstige straat.

Uitleendienst: verlenging reservatietermijn scholen

De vergadering heeft geen bezwaar tegen het voorstel om voor de uitleendienst de reservatietermijn voor vrije scholen te verlengen van zes naar twaalf maanden.

Voorbereiding algemene vergadering

Op dinsdag 18 februari 2020 wordt de algemene vergadering georganiseerd. Enkele bestuursleden zullen de algemene vergadering verder voorbereiden.

Reacties gemeentebestuur

Het college heeft het advies over de gemeentelijke infohouders besproken. De voorwaarden zullen opnieuw opgenomen worden in de verenigingennieuwsbrief.

Verslag vrijetijdsoverleg

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 25 november 2019 werd besproken.

Varia 

Er zijn geen variapunten besproken.