• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 29 november 2020
NIEUWTJES

opening burcht

Tijdens de afgelopen maanden werd de aanblik van de historische kern van Weelde grondig onder handen genomen.
De Burcht er omheen, een ringvormige waterpartij die al eeuwen in deze dorpskern ligt en nog dienst deed als gracht rondom het zogenaamde Hof van Weelde, werd volledig opgewaardeerd.
 
Dit historisch relict is door het kappen van heel wat bomen nu terug duidelijk zichtbaar aanwezig, de waterkwaliteit werd door slibruiming verbeterd en de oevers verstevigd. Het resultaat mag zeker gezien worden! 
 

Feestelijke opening met de buurtbewoners.

 
IMG 5218IMG 5210IMG 5194Gisteren is samen met de buurtbewoners  de vernieuwde Burcht feestelijk ingehuldigd met een buurtbarbecue.  De buurt had immers een belangrijke rol in het project. Ze mochten via een breed opgezet participatietraject zelf mee bepalen hoe het eindresultaat er zou uitzien. Samen met de burgemeester en schepen van  dorpsontwikkeling Hans Heylen hebben de kinderen van de buurt een aantal vissen losgelaten in de Burcht.
Na de visuitzetting die voor wat hilariteit zorgde schoven alle buurtbewoners aan voor een gezellig ouderwets feest met geburen onder elkaar. Deze BBQ was al vanaf het prille begin in het budget mee opgenomen als compensatie voor de overlast van de afgelopen maanden. Onze lokale aannemer Jan Van Raak had echter deze overlast tot een minimum beperkt en er zijn voor zover het ons ter ore is gekomen geen klachten geweest. De lokale aanpak zorgde er zelfs voor dat alle werken in overleg snel konden worden afgewerkt.
 
Vooraf had Walter Luyten, onze burgemeester die zelf één van de buurtbewoners is sinds zijn geboorte zijn woord van dank al uitgesproken voor de  soepele werking die er is geweest gedurende de afgelopen maanden dat het project tot stand kwam.
 

Toespraak burgemeester ter gelegenheid van het slotevenement Historische Kern Weelde:

Geachte genodigden, beste buren,
Goede vrienden,
 
walter luyten_burchtHartelijk welkom op dit slotevenement ter afronding van fase 1 en 2 van het opwaarderingsproject Historische kern Weelde.
Met een goedgekeurd leaderproject waardoor de gemeente op 65 % subsidie vanuit Europa mocht rekenen hebben wij in samenwerking met Kempisch Landschap in een eerste fase een masterplan opgesteld omtrent de herinrichting van deze mooie site.
In fase 2 werd er gestart met de sanering en de heraanleg van de burcht.
En binnenkort zal de aanbesteding van fase 3 gebeuren : met daarin de heraanleg van de Dreef, het ontknekelen van een gedeelte van het  kerkhof en de herinrichting van het pad rond de kerk. En tot slot is er door een vernieuwd en verbeterd mobiliteitsplan ruimte gecreëerd voor een fietspad in de Hof ten Berghestraat.
Voor deze derde fase heeft de gemeente een budget van 325 000 euro voorzien.
 
Bij een officiële opening, hoort een woord van dank.
En ik wil eerst en vooral de medewerkers van Kempisch Landschap ( Philippe, Tinne en Griet) bedanken voor de hartelijke samenwerking, het enthousiasme bij het indienen van de projecten en de deskundigheid waarmee zij de uitvoering van deze werken begeleid hebben.
Dit bewijst nog maar eens de meerwaarde van een organisatie zoals Kempisch Landschap voor de gemeenten uit de provincie Antwerpen.
 
Tevens dank aan de aannemer en onze gemeentelijke technische dienst. Zij hebben zonder overlast voor de buurt, vakkundig werk afgeleverd.
Wanneer straks alles groeit en bloeit , gaat deze site een oase van rust zijn in het hart van het dorp.
 
Tot slot wil ik mijn dank, maar vooral mijn appreciatie uitspreken, voor de molenvrienden, voor het enthousiasme waarmee zij van de molen een “levende molen” maken, maar ook, en vooral, voor de bewoners uit de buurt.
De spontane participatie op de hoorzittingen en het constructief meedenken heeft van dit project een initiatief gemaakt dat gedragen wordt door de mensen uit de buurt, de gezinnen die er wonen.
Als mensen de handen in elkaar slaan, dan kunnen zij tot mooie verwezenlijkingen komen.
IMG 5186IMG 5209Dit opwaarderingsproject is een werk in stappen en zoals ik al zei start kortelings, na het bouwverlof de derde fase.
Maar dit is niet het enige… de gemeente voert intensieve gesprekken met de directie van Talander: een kleinschalig woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke handicap.
Met dit samenwerkingsverband krijgt de pastorie een nieuwe sociale functie. Talander zal naast bewoning een zinvolle dagopvang bieden en tevens zullen zij instaan voor het onderhoud van deze site en het kerkhof.
Wij hopen in de komende weken tot een definitieve overéénkomst te komen en op deze manier een volgende stap te zetten in de integratie van dit historische gebouw in het dagdagelijkse dorpsleven.
Ik zou zeggen; “Wordt zeker vervolgd…”
Met de realisatie van dit project leert het gemeentebestuur dat het nuttig is met een open vizier in contact te treden met de mensen uit de buurt en hen te betrekken bij de uitwerking van de plannen… dit maakt van het initiatief een gedragen project.. en dit tot ieders tevredenheid.
 
Ik dank u
 
 
 

Historische ‘Burcht’ te Weelde terug in haar weelde van weleer kempens landschap

Kempens Landschap en gemeente Ravels frissen historische kern op

Tijdens de afgelopen maanden werd de historische kern van Weelde grondig opgefrist. Door kapwerken en uitbaggering kreeg de Burcht, een waterpartij die eeuwen geleden dienst deed als gracht rond het toenmalige Hof Ten Berge, haar vroegere grandeur terug. Leader MarkAante Kempen subsidieerde deze werken. De Burcht werd zaterdag officieel ingehuldigd.
 
eindresultaat burcht
Eindresultaat van de werken. Copyright: Kempens Landschap/James Van Leuven
 

Historische dorpskern in een nieuw kleedje

 
IMG 0510IMG 0511Het historische centrum van Weelde ontstond in de vijftiende eeuw. Getuige hiervan zijn verschillende historische gebouwen en structuren, waaronder ‘De Burcht’. Deze gracht dateert van de ontstaansperiode van Weelde en werd uitgegraven rond het vroegere Hof Ten Berge. Dit hof is reeds eeuwen verdwenen, maar de Burcht ligt nog steeds pal in het centrum.
 
Enkele jaren geleden besloot de gemeente Ravels om in de historische kern van Weelde enkele werken uit te voeren. “Omdat we als gemeente het eeuwenoud karakter van de dorpskern in de kijker wilden zetten, vroegen we hulp aan Kempens Landschap.”, zegt burgemeester Walter Luyten.
 
“Eerst werd er een visie opgesteld, samen met de buurtbewoners. Eén van de werken die daarbij als prioritair naar voren kwamen was de opwaardering van de Burcht. De oevers waren niet stevig meer en de gracht was op sommige plekken helemaal dichtgeslibd. Door al het slib was er geen zuurstof en dus ook geen leven meer mogelijk in het water, dus dit slib moest verwijderd worden. Daar wilden we als gemeente dan ook werk van maken.”
 

Modderballen, graafwerken, en preventieve maatregelen

 
mudballsmudballs2Om het slib alvast in belangrijke mate te reduceren, werden in het voorjaar van 2014 EM-modderballen in het water gegooid. De micro-organismen (EM) die in de modderballen zijn ingebed, breken op een natuurlijke manier het teveel aan slib af. Na enkele maanden hadden de mudballs hun werk gedaan en was al heel wat slib verdwenen.
 
Omdat er tijdens de afgelopen eeuwen ook water met schadelijke metalen in de gracht was terecht gekomen, was een deel van de Burcht historisch vervuild. Deze vervuiling kon niet door de micro-organismen worden afgebroken, waardoor het vervuild slib met kranen moest worden verwijderd. Deze werken startten in januari.
 
De oevers van de Burcht werden verstevigd om te verhinderen dat er in de toekomst teveel zand in het water spoelt. Ook een deel van de bomen boven en rond de waterpartij werden geveld. Deze zorgen immers voor veel organisch materiaal, wat de kwaliteit van het water op termijn niet ten goede komt. Bovendien kreeg de Burcht daardoor haar aanblik van eeuwen geleden terug en is ze weer prominent aanwezig in het dorpsgezicht. 
 
De opwaardering van de Burcht is niet enkel mooi om te zien, maar zorgt er ook voor dat er weer leven in de gracht kan ontstaan. Tijdens de inhuldiging op 23 mei werden er vissen uitgezet en tijdens de komende periode zullen ook nog waterplanten worden geplaatst. Deze fauna en flora zal zorgen voor een gezond ecosysteem.
 

Knap resultaat, mogelijk gemaakt door steun vanuit Europa, Vlaanderen en provincie

IMG 5194hansheylen-janvanraak-walterluytenInga Verhaert, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap, vindt het resultaat zeer geslaagd. “De werken hebben de aantrekkingskracht van de historische dorpskern sterk beïnvloed. Daar zullen uiteraard de bewoners ten volle van kunnen genieten, maar ook de talrijke recreanten die hier passeren met de fiets of voor een bezoek aan de bijzondere windmolen. Onze provincie heeft er dus een pittoresk plekje bijgekregen.”
 
Peter Bellens, gedeputeerde voor o.a. plattelandsontwikkeling en Europese samenwerking, en eveneens covoorzitter van Kempens Landschap, vult aan. “Dit project in Weelde is een mooi voorbeeld van hoe we het platteland in onze provincie nieuw leven kunnen inblazen. En dergelijke projecten steunen we graag. Via Leader MarkAante Kempen werd dan ook 70.864 euro aan cofinanciering aan het project gegeven. Een hefboom, aangezien de opwaardering van Weelde niet zal blijven bij de Burcht alleen.”
 
“De gemeente plant immers ook nog werken om de omgeving van de Sint-Michielskerk op te waarderen”, vertelt burgemeester Walter Luyten: “Deze zullen in de loop van volgend jaar starten. De werken sluiten perfect aan bij de opwaardering van de Burcht, waardoor de kern volledig in ere wordt hersteld!”
 
 
 
 
Oude dorpskern Weelde (rawepo)