• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 5 juli 2020
NIEUWTJES

20131025 14141220131022 165859De geplande ruiming van grafmonumenten op de begraafplaatsen in onze drie deelgemeentes roept een aantal vragen op. In samenwerking met het gemeentebestuur willen wij langs deze weg wat verduidelijking scheppen.
De gemeente dient zich in de eerste plaats te houden aan het gelijkheid- en non discriminatiebeginsel. In eenvoudige termen wil dat zeggen dat iedereen, zonder onderscheid van ras, geslacht, afkomst, leeftijd ..... enz.... op dezelfde manier moet worden behandeld.
Dat beginsel voor ogen houdend zijn de meeste van alle vragen reeds beantwoord.
Waarom moest dit nu allemaal?
Waarom kan alles niet bij het oude blijven?

     IMG 8294 Omdat niet alle families dezelfde zorg in acht nemen voor de graven van hun familieleden omwille van de meest uiteenlopende redenen zijn een aantal van de graven verwaarloosd en verloederd in de loop der jaren. Om dit en het daaruit vloeiende vandalisme tegen te gaan is de beslissing genomen om eindelijk paal en perk te stellen en met deze ook meteen het gelijkheid- en non discriminatiebeginsel toe te passen op alle begraafplaatsen. Ravels is één van de weinige gemeenten waar nog nooit eerder graven geruimd zijn.
Daarnaast is het verplicht om bij het verstrijken van de concessie een afschrift bij het betrokken graf te hangen met de melding dat de concessie hernieuwd kan worden. Dit afschrift moet een jaar blijven hangen. De gemeente is zelfs niet verplicht om concessies te verlenen, maar onze gemeente houdt er aan om de families deze mogelijkheid te geven zodat o.a. echtgenoten naast elkaar begraven kunnen worden. In ongeveer de helft van alle gemeentes worden er geen concessies meer verleend.
     Om dit alles te realiseren is een aantal jaren geleden begonnen met het in kaart brengen van de graven. Van elke begraafplaats is een plan opgemaakt met grafnummers. Van elk graf is een foto genomen, een fiche in de computer aangemaakt, en nagekeken of er een concessie op is. Op sommige graven stonden niet alle gegevens van de overledene waardoor het niet mogelijk is de juiste identiteit te achterhalen.
    Om dit alles nog eens te verduidelijken heeft burgemeester Walter Luyten enkele weken geleden een open brief gepubliceerd waarin deze unanieme beslissing van de gemeenteraad wordt toegelicht. Deze open brief geven we u nogmaals mee via deze link : OPEN BRIEF BURGEMEESTER

Eén der meest voorkomende vragen ging over de begraafplaats van de parochie St Jan in Weelde.

20131022 165802Wat gebeurt er met de begraafplaats van St Jan Weelde in de toekomst?

De begraafplaats zal zijn karakter als begraafplaats blijven behouden. Stilaan zullen niet-geconcedeerde graven verdwijnen en worden ingezaaid, maar omdat er nog steeds lopende concessies zijn zal het nog generaties duren vooraleer dit oude kerkhof zal verdwijnen. Zolang er familieleden zijn die de concessie blijven hernieuwen en het graf verzorgen blijft de begraafplaats bestaan.

Mijn nonkel was ook oud-strijder, waarom worden die van Poppel wel apart behandeld?

Het kerkhof in Poppel heeft sinds mensenheugenis een aparte sectie voor oud-strijders. Vooraleer Ravels, Poppel en Weelde fusioneerden was dit iets waar men in Poppel op een andere manier mee omging dan in Weelde of Ravels. In Poppel liggen over 4 rijen 52 graven met dezelfde grafmonumenten met de Belgische vlag op. Dit zijn grafmonumenten van oud-strijders van de twee Wereldoorlogen die qua vorm een kunsthistorisch belang hebben. Het gemeentebestuur heeft daarom beslist deze graven te behouden en op te nemen in een "lijst van graven van lokaal historisch belang".

Waarom is iedereen niet persoonlijk verwittigd ? Om de belastingen te innen kunnen ze dat toch ook ?

Het decreet op de begraafplaatsen schrijft voor dat de kennisgeving moet gebeuren a.d.h.v. een afschrift naast het betrokken graf gedurende een jaar.
20131025 141150Het is in de praktijk onmogelijk om iedereen te verwittigen, niet omdat de gemeente dit niet wil doen, wel omdat de gegevens zeer dikwijls niet zijn op te sporen van ieder familielid. Als men willekeurig iemand zou gaan aanschrijven omdat men toevallig wel deze informatie had, zou ook dit alweer in strijd zijn met het gelijkheid- en non discriminatiebeginsel. Dan zou iedereen moeten worden aangeschreven en dat is met de beschikbare informatie helaas onmogelijk. De in kennisstelling met het geplaatste bordje is de enige mogelijkheid om iedereen op een gelijke manier te informeren over de beslissing om een grafmonument te verwijderen.

Waarom worden geen herdenkingstekens geplaatst met de namen van de verwijderde grafmonumenten?

Dit teken zou ook alweer slechts een momentopname zijn. Nu worden er ook al geregeld graven verwijderd op vraag van de nabestaanden die het graf niet meer kunnen onderhouden, deze namen worden niet op een herdenkingsteken geplaatst. Ook hier is dus weer het gelijkheid- en non discriminatiebeginsel van toepassing.

Wat met de eeuwigdurende concessies en die van de overleden kinderen?

Eeuwigdurende concessie werden bij wet van 1971 omgezet in concessies van 50 jaar, telkens gratis verlengbaar met 50 jaar. Hier rust een onderhoudsplicht op het graf door de persoon die de hernieuwing aanvraagt.
Nieuwe concessies kunnen enkel voor een duur van 30 jaar worden genomen, de duur van een verlenging is voortaan vastgelegd op 15 jaar. Ook hier rust gedurende de concessietijd zorgverplichting op het graf door de concessiehouders. 20131025 141254Indien hieraan niet wordt voldaan zal men dan ook schriftelijk worden aangemaand zijn plicht te vervullen.
Wat de graven van overleden kinderen betreft telt ook hier weer de wet van het gelijkheid- en non discriminatiebeginsel. Iedere overledene en zijn graf moet volgens de wet gelijk worden behandeld. Hiertegen is geen enkel verweer mogelijk, natuurlijk staat het eenieder vrij om concessies te verlengen zodat een graf en zijn monument blijft bestaan.

Het is hier louter onmogelijk om op alle vragen een sluitend antwoord te geven, de dienst bevolking op het gemeentehuis van Ravels heeft echter individueel, per graf een speciale procedure uitgewerkt die ontelbare malen is getoetst aan alle wettelijke voorschriften om op de juiste manier om te gaan met deze materie. Indien u als betrokkene vragen hebt bij een bordje, of niet goed weet wat je nu moet doen is er maar één antwoord. De dienst bevolking op het gemeentehuis heeft voor elke vraag wel een sluitend antwoord.
Wij hopen op deze manier op de vele vragen een bevredigend antwoord te hebben gegeven.

Voor meer informatie kan u nog altijd deze documenten raadplegen :

Afschriften op begraafplaatsen: verwijdering grafmonumenten in 2015
Gemeentelijke begraafplaatsen: informatie voor burgers
Uittreksel notulen Gemeenteraad september 2013 : Aanpassing Vergoeding concessies begraafplaatsen
Gemeentelijke Begraafplaatsen : aanpassing huishoudelijk reglement

Aanvraag formulieren:

Aanvraag tot hernieuwing van een concessie
Aanvraag tot hernieuwing van een eeuwigdurende concessie
Aanvraag tot verwijderen van (deel van) grafmonument