• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 9 juli 2020
NIEUWTJES

image034U weet het of u weet het niet, maar u woont, leeft, werkt,....op een bijzondere plek. De historische kern van Weelde heeft immers belangrijke kwaliteiten, zoals zijn hoge historische en landschappelijke waarde! Zoals vaak het geval is, kunnen bepaalde aspecten evenwel toch nog beter. Hier en daar zijn enkele ingrepen wenselijk.
Het gemeentebestuur van Ravels en de vzw Kempens Landschap hebben vorig jaar dan ook de handen in elkaar geslagen om werk te maken van de opwaardering van de historische kern van Weelde.

Beide partners willen het oude dorpscentrum enerzijds terug wat idyllischer maken, maar het anderzijds ook op een hedendaagse manier nieuw leven inblazen. Om het toekomstbeeld voor de kern te bepalen en vast te leggen in een concreet plan, zullen het gemeentebestuur en Kempens Landschap in 2013 een masterplan opmaken.

Hiervoor werken ze samen met het Architectenbureau Bressers. Omdat er werd besloten om het project op een participatieve manier aan te pakken, werd tevens het Participatiebureau Levuur ingeschakeld. Financiële steun voor de opmaak van deze visie komt vanuit Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen door subsidies die werden verkregen binnen Leader MarkAante Kempen.

image042Wat is dat, een masterplan?
In het masterplan, dat wordt opgemaakt voor de kern van Weelde (het gebied van de Torenstraat, de Dreef, Hof ten Bergestraat, Voorlaar, Koning Albertstraat en Singelstraat, het zogenaamde "ei" van Weelde), zal de visie voor de ontwikkelingen voor de volgende jaren worden vastgelegd. De waarden van het gebied, de potenties maar ook de knelpunten zullen worden omschreven, waaruit dan concrete doelstellingen voor de kern zullen worden afgeleid. Deze doelstellingen zullen vervolgens geconcretiseerd worden via echte acties en maatregelen. Daarbij zal zowel gekeken worden naar het woonaspect, als naar het landschap, de recreatieve meerwaarde van de oude kern van Weelde, het erfgoed, de infrastructuren en de ecologie. het masterplan zal dus een "integraal" meerjarenplan voor de site worden, dat vanaf 2014 stapsgewijs en volgens prioritering en beschikbare middelen zal worden uitgevoerd op het terrein.

Participatief, wat houdt dat in?
Omdat de bewoners en gebruikers van de dorpskern de grootste "ervaringsdeskundigen" zijn op het vlak van de leefbaarheid, troeven en knelpunten van de kern, willen de gemeente en Kempens Landschap ze graag betrekken bij de opmaak van de toekomstvisie voor Weelde. Bedoeling is dus te leren van de mensen die dagelijks of zeer frequent in de oude kern van Weelde vertoeven. Maar participatie kan (en wil) ook graag verder gaan door ook in te zetten op sociale cohesie, wat voor het ontwikkelen van een dorpskern als die van Weelde een uitgelezen kans biedt. We voorzien enkele specifieke overleg- en participatieavonden, waarop iedereen uitgenodigd is, maar ook een leuk publieksevenement aan het einde van het planningsproces, waar we samen het resultaat zullen vieren. Wil u uw aandachtspunten meegeven, mee nadenken, maar ook- en niet minder belangrijk- uw buren (beter) leren kennen of ze nog eens terugzien, en weten wat u ook zelf aan de opwaardering van de historische kern van Weelde kan doen? Hou dan deze nieuwsberichten nauw in de gaten, of schrijf u in voor één van de participatiemomenten wanneer u hier een brief voor ontvangt!

De eerste participatieavond was een groot succes!
Een eerste informatievergadering en brainstormsessie hebben we reeds achter de rug. Deze ging door net voor de zomervakantie, op 26 juni, in de parochiezaal Sint-Michiel. Het was een zeer leuke, inspirerende en constructieve avond.
Naast een voorstelling van het doel van het masterplan door Kempens Landschap en het studiebureau, werd het woord vooral aan de aanwezigen zelf gegeven. Via tafelsessies konden zij vrijuit hun mening geven over de historische kern van Weelde. De deelnemers werkten allen zeer enthousiast en constructief mee, en er werden verschillende aandachtspunten geformuleerd: de nood aan de opmaak van een visie voor de totale site, het probleem inzake mobiliteit, de vraag om een ontmoetingsplaats in de oude kern te creëren, de dringende noodzaak om de kwaliteit van het water in de Burcht te herstellen, en een nieuwe of bredere functie zoeken voor de pastorij. Aangezien deze punten vanuit de gemeente ook reeds waren aangegeven als prioritair te behandelen binnen het masterplan, zal hier dus zeker aan gewerkt worden!

Wat zijn de toekomstige stappen binnen het masterplan?
Tijdens de komende maanden zullen de partners hard werken om de doelstellingen voor de oude kern van Weelde verder vast te leggen en visiebeelden op te maken. Nadien kunnen deze dan vertaald worden in concrete maatregelen. Daarbij zal zeker nog opnieuw een participatiemoment georganiseerd worden, wellicht dan over een meer specifiek thema. Wanneer dit zal doorgaan, zal afhangen van het verder verloop. Tevens wordt er- zoals hierboven werd aangegeven- ook zeker nog een publieksevenement georganiseerd. Hierover verneemt u later nog meer!
Alvast bedankt aan de vele aanwezigen op de participatieavond van 26 juni!