• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
dinsdag 2 juni 2020

stmichiel

Maandag keurde de Ravelse Gemeenteraad het kerkenbeleidsplan goed dat werd voorgesteld door het Centraal kerkbestuur van Ravels, Weelde en Poppel.

De dalende cijfers van het kerkbezoek en de schaarste aan priesters om diensten te verzekeren in al de kerken die onze gemeente rijk is vroegen om een toekomstbeleidsplan dat ook werd opgelegd dor de Vlaamse regering.

 

Centraal Kerkbestuur

Reeds in 2011 werden kerkraden en kerkfabrieken in Vlaanderen uitgenodigd om de denkoefening te maken over de toekomst van de kerk en de parochies.

Deze uitnodiging kwam er na aanleiding van enkele nota’s van toenmalig minister Bourgeois, maar ook vanuit het bisdom waarbij bisschop Johan Bonny in het kader van een diocesane in het bisdom de kerkbesturen al eens had gevraagd om stil te staan bij de geldverslindende kerkinfrastructuur.   

In de loop van 2012 bogen kerkraden en parochies zich over de volgende vragen:

 1. Wat onze eigen parochie betreft : Hoe zien we, hoe denken we en hoe verwachten we dat onze parochie zal evolueren en er zal uitzien in de toekomst ( = de komende 5 tot 10 jaar) wat betreft de bedienaars en voorgangers in de eredienst en de diensten en de verspreiding betreft ?
 2. Wat ons eigen kerkbestuur betreft : Hoe zien we, hoe denken we en hoe verwachten we (in het vooruitzicht van de opmaak van ons meerjarenplan) dat het beheer van onze kerk en de parochie zal evolueren en er zal uitzien in de toekomst ( = de komende 5 tot 10 jaar) ?
 3. Wat de gemeente betreft : hoe zien we, hoe denken we en hoe verwachten we dat de evolutie in ons eigen kerkbestuur ingepast wordt of kan worden in het totale plaatje van alle parochies en kerkbesturen binnen de gemeente Ravels in de komende 5 tot 10 jaar ?

 

Op deze manier ontwikkelde elk kerkbestuur een toekomstvisie op de parochie en de parochiekerk, want voor de Vlaamse Overheid was het inmiddels duidelijk : de huidige situatie is op (lange) termijn niet houdbaar en niet betaalbaar.

Het duurde echter tot vorig jaar vooraleer onze Ravelse kerkfabrieken de handen in elkaar sloegen om als centraal kerkbestuur gevolg te geven aan de opmaak van het kerkenbeleidsplan voor onze zes kerken.

 

Toekomstvisie op het gebruik voor de eredienst van de verschillende Kerkgebouwen:

Bij de opmaak en het evalueren van de kerken werd een lettercode gehanteerd om aan te duiden wat de toekomstvisie is voor de bestaande kerken.

 • A : Kerkgebouwen die maximaal hun huidige bestemming voor de eredienst behouden
 • B : Kerkgebouwen waarvoor op korte termijn (binnen de vijf jaar na het schrijven van dit parochiekerkenplan) neven- of herbestemming onderzocht dient te worden.
 • C : Kerkgebouwen waar op middellange termijn (binnen de tien tot vijftien jaar na het verschijnen van dit parochiekerkenplan) gesproken dient te worden over behoud voor de eredienst, neven- of herbestemming.

 

Bepalen van de cultuurhistorische en erfgoedwaarde van de kerkgebouwen :

Op basis van een beschrijving over erfgoedwaarde is ook een cijfer geplakt op de kerken in onze gemeente. Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor niet waardevol, 5 voor enigszins waardevol en 10 voor uiterst waardevol, kan u deze aflezen na de lettercode van de toekomstvisie

 

Door de letter/cijfercode kan snel een beeld worden gevormd over erfgoedwaarde/toekomstvisie.

 

Oplijsting kerken Ravels / Weelde / Poppel / Weelde-Statie / Ravels Eel

 

 1. Kerk Sint Valentinus te Poppel: C/8  

Vanaf 2027 zullen er gesprekken gestart met het oog op een neven-of herbestemming van deze kerk. Het initiatief hiervoor zal genomen worden door het centrale kerkbestuur en in overleg gebeuren met de verschillende kerkraden, de kerkraden van de verschillende kerken, de parochieverantwoordelijken van de verschillende parochies en/of de verantwoordelijken van de pastorale eenheid en de gemeente hiervoor bijgestaan door IOK, het CRKC , in voorkomend geval een projectbureau bv het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’. De burgers van de gemeente zullen ook rechtstreeks betrokken en geïnformeerd worden door het organiseren van een open platform.

 

 1. Kerk Sint Jan de Doper te Weelde: B/6

Na goedkering van dit kerkenbeleidsplan zal het gesprek gestart worden over een neven-of herbestemming van deze kerk. Het initiatief hiervoor zal genomen worden door het centrale kerkbestuur en in overleg gebeuren met de verschillende kerkraden, de kerkraden van de verschillende kerken, de parochieverantwoordelijken van de verschillende parochies en/of de verantwoordelijken van de pastorale eenheid en de gemeente hiervoor bijgestaan door IOK, het CRKC , in voorkomend geval een projectbureau bv het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ De burgers van de gemeente zullen ook rechtstreeks betrokken en geïnformeerd worden door het organiseren van een open platform.

 

 1. Kerk Sint Michiel te Weelde: A/8

Deze kerk blijft maximaal behouden voor de eredienst en wordt gevaloriseerd. 

 

 1. kerk Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans te Weelde (Statie): C/5

Vanaf 2022 zullen er gesprekken gestart met het oog op een neven-of herbestemming van deze kerk. Het initiatief hiervoor zal genomen worden door het centrale kerkbestuur en in overleg gebeuren met de verschillende kerkraden, de kerkraden van de verschillende kerken, de parochieverantwoordelijken van de verschillende parochies en/of de verantwoordelijken van de pastorale eenheid en de gemeente hiervoor bijgestaan door IOK, het CRKC , in voorkomend geval een projectbureau bv het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’; De burgers van de gemeente zullen ook rechtstreeks betrokken en geïnformeerd worden door het organiseren van een open platform.

 

 1. kerk Sint Adrianus te Ravels (Eel): C/6

Vanaf 2022 zullen er gesprekken gestart met het oog op een neven-of herbestemming van deze kerk. Het initiatief hiervoor zal genomen worden door het centrale kerkbestuur en in overleg gebeuren met de verschillende kerkraden, de kerkraden van de verschillende kerken, de parochieverantwoordelijken van de verschillende parochies en/of de verantwoordelijken van de pastorale eenheid en de gemeente hiervoor bijgestaan door IOK, het CRKC, in voorkomend geval een projectbureau bv het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’. De burgers van de gemeente zullen ook rechtstreeks betrokken en geïnformeerd worden door het organiseren van een open platform.

 

 1. kerk Sint Servatius te Ravels: C/8

Vanaf 2027 zullen er gesprekken gestart met het oog op een neven-of herbestemming van deze kerk. Het initiatief hiervoor zal genomen worden door het centrale kerkbestuur en in overleg gebeuren met de verschillende kerkraden, de kerkraden van de verschillende kerken, de parochieverantwoordelijken van de verschillende parochies en/of de verantwoordelijken van de pastorale eenheid en de gemeente hiervoor bijgestaan door IOK, het CRKC , in voorkomend geval een projectbureau bv het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’. De burgers van de gemeente zullen ook rechtstreeks betrokken en geïnformeerd worden door het organiseren van een open platform.

 

Naast deze oplijsting met oog voor situering, herbestemming, actueel en functioneel gebruik was er ook nog interesse voor de pastorijen waarvan enkele al een nieuwe bestemming hebben gekregen. 

 

Functioneel gebruik 2016

 

 

POPPEL

WEELDE

WEELDE

WEELDE STATIE

RAVELS EEL

RAVELS

 

ST VALENTINUS

ST JAN

ST MICHIEL

OLV ROZENKRANS

ST ADRIANUS

ST SERVATIUS

DOOPSEL

31

6

10

6

6

24

VORMSEL

5

NVT

20

18

10

30

HUWELIJK

1

1

2

0

1

2

UITVAART

16

5

13

0

4

11

AVONDWAKE

5

2

6

0

2

6

EERSTE COMMUNIE

20

NVT

28

9

13

32

AANWEZIGEN WEEKDIENST

6

NVT

NVT

NVT

NVT

5

AANWEZIGEN WEEKENDDIENST

70

30

45

30

60

55

KERSTAVOND

120

300

70

KERSTDAG

250

90

100

50

150

120

PAASZATERDAG

100

60

PASEN

220

70

80

60

80

100

MAX CAPACITEIT

450

250

300

200

300

370

AANTAL MAX CAP

5

6

15

0

7

10

KOORREPITITIES

40

45

45

90

CATECHESE VORMING

5

5

SCHOOLVIERINGEN

4

INFOAVONDEN COMMUNIE

2

MAATSCHAP GEBRUIK

CONCERTEN FANFARES MUZIEKENSEMBLES

TOERISME

CONCERTEN FANFARES MUZIEKENSEMBLES

TOERISME

CONCERTEN FANFARES MUZIEKENSEMBLES

TOERISME

NEVENGEBRUIK

ZANGKOREN FANFARE CONCERTJES

 

Een toekomst voor de pastorijen ?

 

Alhoewel de pastorijen niet tot het parochiekerkenplan behoren, is het toch nuttig om ze hier te vermelden en ook te kijken naar de huidige situatie en naar de mogelijke toekomst van deze gebouwen.

 

 1. Pastorij van de kerk Sint Valentinus te Poppel

De pastorij wordt vandaag bewoond door pastoor E.H. Herman Janssen (parochies : Sint Valentinus Poppel en Sint Servatius Ravels). Ook worden er eigendommen en bezittingen van de kerk bewaard. De pastorij is een beschermd gebouw, gelegen in een park in het centrum van Poppel. Bij het niet meer in gebruik zijn als woning voor de pastoor kan hier gekeken worden naar een herbestemming. In het kader van het behoud en het onderhoud van dit gebouw en van het park kan hier eventueel uitgekeken worden naar een externe partner met interesse voor het gebouw en het park.

 

 1. Pastorij van de kerk Sint Jan de Doper te Weelde

Deze pastorij wordt vandaag bewoond door pastoor E.H. Bert Pluym (parochies : Sint Jan De Doper Weelde, Sint Michiel Weelde, Sint Adrianus Ravels-Eel). Ook wordt hier archief bewaard. Binnen de gemeente wordt best 1 pastorie behouden ten behoeve van de parochies, de pastorale eenheid, de pastoraal in het algemeen (voor : bijeenkomsten, vergaderingen, catechese, rouwgesprekken, centraal kerkbestuur, postadres, administratieve zetel, …) Waarschijnlijk komt deze pastorie hiervoor het beste in aanmerking mede wegens de centrale ligging in de gemeente.

 

 1. Pastorij van de kerk Sint Michiel te Weelde

Deze pastorij is door de gemeente reeds herbestemd met een sociaal doel : de opvang en het verblijf van personen met een beperking (door de vzw Talander). 

 

 1. Pastorij van de kerk Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans te Weelde (Statie)

Deze pastorij was reeds door de gemeente herbestemd als archief voor de lokale Heemkunde-en Erfgoedvereniging Nicolaüs Poppelius. Bij het verlaten van dit gebouw door deze vereniging dient het gebouw weer herbestemd te worden met een voorkeur voor een sociale functie.

 

 1. Pastorij van de kerk Sint Adrianus te Ravels (Eel)

Ook deze pastorij is door de gemeente reeds herbestemd als wijkpost van de lokale politie.

 

 1. Pastorij van de kerk Sint Servatius te Ravels

Deze pastorij wordt vandaag als spreekplaats en plaatselijk secretariaat van pastoor E.H. Herman Janssen. Er zijn twee lokalen voorbehouden als weekkapel. Ook worden er eigendommen en bezittingen van de kerk bewaard. In een aanbouw vindt een lokale de Oxfam-Wereldwinkel een plaats. Bij het niet meer in gebruik zijn door een pastoor kan hier gekeken worden naar een herbestemming, zo mogelijk met een sociaal doel.

 

 Volledig dossier.

Via onderstaande link kan u het volledige kerkenbeleidsplan zelfstandig inkijken:

pdf08_Kerkenbeleidsplan.pdf11.11 MB17/06/2017, 11:03