• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

windmolens

Maandagavond lag naast verschillende andere agendapunten ook een voorstel op tafel om recht tot opstal te verlenen voor drie percelen aan de grens met Goirle in Poppel.

Hiermee wil de gemeente de mogelijkheid scheppen aan toekomstige investeerders om op deze wel bepaalde locatie enkele windturbines te bouwen.

Voorwaarden en wettelijk kader nog niet helemaal duidelijk.

In deze tijd van snelle ontwikkelingen op allerhande gebied komt ook de groene energie ter sprake op de gemeenteraad.

Er lijkt interesse te bestaan om op boven genoemde locatie aan de slag te gaan met een windturbinepark van drie molens. De locatie is wel bepalend voor vele voorwaarden maar er dient ook aan het wettelijk kader gedacht vooraleer er een wildgroei aan windmolenparken ontstaat omdat er precedenten zijn geschapen. Op dit moment is dit wettelijk kader nog helemaal niet duidelijk en heeft Vlaanderen niet echt een duidelijk beleid.  De gemeente heeft ook geen bevoegdheden in deze materie en kan enkel advies verstrekken in positieve of negatieve zijn.

locatie windmolenpark

Criteria om een vergunning te bekomen.

Er wordt een omgevingsfonds opgericht in samenspraak met de gemeente. Dit fonds zal beheerd worden door de gemeente en ingezet worden ten bate van de buurten in omgeving van de windturbines. In dit omgevingsfonds moet jaarlijks 5 000,00 EUR gestort worden. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. 

Onderstaande criteria zullen worden beoordeeld voor de toewijs van het recht van opstal:

 1. Projectvoorstel (15 punten)

Voor dit gunningscriterium dient de inschrijver een plan van aanpak voor te leggen dat duidelijk maakt op welke basis technische keuzes zullen gemaakt worden. De locatiezone ligt vast, maar alle andere keuzes zullen in de loop van de vergunningsprocedure of ontwikkelingsperiode moeten gemaakt worden, ook rekening houdend met het creëren van draagvlak en de evoluerende wetgeving, normering en techniek.

Volgende aspecten zullen door de beoordelingscommissie geanalyseerd worden:

- Keuze windturbine i.v.m. hoogte, geluidsniveau, slagschaduw, schade door ijsvorming (rekening houdend met mogelijke toekomstige ontwikkeling van de milieuwetgeving)

- Goed nabuurschap (bewoners, bedrijven, …) implementeren in het beslissingsmodel

- Aanduiding van de noodzakelijke oppervlakte tijdens de bouwfase en tijdens de  uitbatingsfase: Hoe zal de werfzone terug hersteld worden? Hoeveel groen kan behouden blijven of zal worden hersteld? Hoe zal de herstelling gebeuren (met gras, struiken, bomen)?

- Plan van aanpak van realisatie en exploitatie van aansluiting van de windmolen op de huidige hoogspanningsinfrastuctuur van de gemeente. 

(hoe meer potentieel gecreëerd wordt om een voldoende draagvlak te krijgen, hoe gunstiger)

 1. Participatie (50 punten)

Het gemeentebestuur wil dat de gemeente zelf en alle inwoners de kans krijgen om tot maximum 49% van het volledige windturbineproject rechtstreeks financieel te participeren. Deze 49% van het volledige windturbineproject moet gedragen worden door de gemeente zelf en/of (bij voorkeur rechtstreekse participatie volgens de ICA-principes) door burgers. Wanneer de inschrijver zelf een burgercoöperatie is, wordt de andere 51% logischerwijs ook ingevuld door rechtstreekse participatie.

Het project dient te worden ondergebracht in een aparte projectvennootschap waaraan naast burgers via bijvoorbeeld een burgercoöperatie ook de gemeente en/of afgezant van de gemeente zou kunnen participeren.

De gemeente wil dus de mogelijkheid openhouden om op het moment van aflevering van de omgevingsvergunning te beslissen om ook als gemeente of afgezant van de gemeente financieel mee te participeren.

Concreet betekent dit dat na aflevering van de omgevingsvergunning:

- de gemeente en/of een afgezant van de gemeente als entiteit voor maximaal 49 % van de totale projectkost kan participeren met eigen kapitaal.

- ofwel de gemeente en/of afgezant van de gemeente als entiteit niet participeert in het windturbineproject en dat deze extern worden gefinancierd, bij voorkeur via rechtstreekse burgerparticipatie.

Hoe zal de inschrijver dit aanpakken? Volgende aspecten zullen door de beoordelingscommissie geanalyseerd worden:

- Welk percentage van het totale projectbudget kan ingevuld worden door participatie van de gemeente of rechtstreekse participatie door burgers? 

(beoordelingsformule: 25 punten * % van inschrijving / 49 (30 punten)

- Welke samenwerkingsstructuur wordt voorgesteld? Wie draagt welke risico’s m.b.t. kosten vóór het verkrijgen van de omgevingsvergunning? Hoe worden de beslissingen genomen? Hoe zit de winstverdeling in elkaar? (hoe transparanter de structuur, hoe gunstiger; hoe “rechtstreekser” de participatie, hoe gunstiger; hoe gelijkwaardiger, hoe gunstiger). (10 punten)

- Welke informatie- en communicatiecampagne wordt hiervoor door de bouwheer/exploitant vooraf, tijdens en na de bouw van de windturbines opgezet?

(hoe meer inspanningen naar communicatie om het draagvlak te vergroten, hoe gunstiger) (10  punten)

 1. Financieel (30 punten)

Er wordt een omgevingsfonds opgericht in samenspraak met de gemeente. Dit fonds zal beheerd worden door de gemeente en ingezet worden ten bate van de buurten in omgeving van de windturbines. In dit omgevingsfonds moet jaarlijks 5 000,00 EUR per windturbine gestort worden. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

Daarnaast wenst de gemeente een zo hoog mogelijke opstalvergoeding te ontvangen per windmolen per jaar. Dit bedrag zal wel jaarlijks geïndexeerd worden.

Welke opstalvergoeding biedt de aanbieder ons aan per jaar per windmolen? (30 punten)

 1. Referenties (5 Punten)

Aangeven van referenties van gelijkaardige projecten waarbij o.a. informatie, communicatie en rechtstreekse financiële participatie werden uitgewerkt en gerealiseerd.

In het kader van het recht van opstal dat door de gemeente Ravels zal worden gegund, zal een gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten met het oog op de ontwikkeling en de realisatie van het windproject (tot en met het exploiteren en onderhouden van de windturbine alsook het verdelen van de stroom).. Deze overeenkomst zal het voorwerp uitmaken van onderhandelingen na gunning.