• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

gemeenteraad20200907

Het was van begin maart geleden dat een aantal van de gemeenteraadsleden elkaar nog hadden gezien.

Voorzitter Segers vond dat het daarom dringend tijd was dat ze elkaar opnieuw nog eens  diep in de ogen konden kijken onder een stevig debat.

Plaatsgebrek….

Omdat de coronamaatregelen strikt dienden te worden opgevolgd moest er wat gerommeld worden met de vaste zitplaatsen die niet voldoende ruimte boden.

Het was zelfs zo dat het opgekomen publiek voor een deel niet kon plaatsnemen en de gemeenteraad van buiten de raadzaal moest volgen.   

Agenda Gemeenteraad

Beleidsondersteuning

2020_GR_00105 Meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapport semester 1 2020 - Kennisneming

Burgemeester: Van de meeste doelstellingen is ondertussen werk gemaakt voor zoverre dit in de huidige omstandigheden mogelijk was, Covic-19 zorgt ervoor dat niet alles kan worden bereikt, er is echter gestart met goede motivatie om toch het grootste deel van de gestelde doelen te bereiken

Groen Buyst: Onze fractie heeft  zich na zorgvuldig onderzoek een mening kunnen vormen over de 112 punten van de doelstellingen en heeft het gevoel dat ze op hun honger blijven zitten. Daarom hebben ze 88 vragen op deze doelstellingen opgesteld. Hoe gaan we hierop antwoord krijgen ?

Voorstel van een extra vergadering door voorzitter en burgemeester.

Geert L. van NV-A is akkoord om deze kwestie van de 88 vragen in aparte vergadering te behandelen, ergens in de loop van volgende week.

Eigenlijk is dit niet ideaal voor de burger, op deze manier kunnen we geen getuige zijn van een openbaar debat op de agenda dat toch gaat over een belangrijk agendapunt. Eigenlijk wordt dit nu gewoon binnenskamers afgehandeld. 

2020_GR_00103 Overzicht maatregelen COVID-19 – Kennisneming

Over dit agendapunt hebben we eerst wat bijkomende informatie opgevraagd, we komen er hopelijk later nog eens op terug.

020_GR_00102 Participatiereglement – Vaststelling 

Burgemeester Luyten verduidelijkte het voorstel van het vernieuwde participatiereglement dat. “We proberen voldoende inspraakmogelijkheid te geven aan de burger met de mogelijkheden die al voorhanden zijn. Als mensen vragen hebben kunnen ze deze via alle raadsleden stellen aan het bestuur. Daarvoor zijn we toch allen verkozen in de gemeenteraad en zitten we hier om hen te vertegenwoordigen.”  

Het was vooral de Groene fractie die enkele wijzigingen wilde doorvoeren in dit reglement. Groen vindt het heel belangrijk dat de burger uit Ravels actief kan participeren, zodat politiek voor de burger iets wordt dat vooral niet in donkere achterkamertjes wordt bedreven  en vragen een amendement om toch een vragenkwartier toe te voegen aan de GR. Daarin wil de meerderheid voorlopig niet in meegaan om hoger vermelde redenen.

Ondanks de moeilijke start hadden de live GR uitzendingen die we de afgelopen maanden konden bijwonen erg veel bijval, zelfs meer dan de 1e live Antwerpse GR, zo stelde Els Potters van Groen. Waarom kan dit niet permanent worden ingevoerd?

En verder was er ook nog het beleidsplan Ruimte Ravels dat helemaal in het slop lijkt te zitten na een veelbelovende start. De meer dan 150 bezoekers die op de eerste vergadering in januari kwamen opdagen om mee te helpen denken aan het gebruik van de ruimte in Ravels in komende generaties hebben niks meer gehoord. Was die grootse vergadering van januari een doodgeboren kind ? Geen verder info te vinden ….

Live GR is iets om over na te denken, maar het kostenplaatje is momenteel te hoog.

Een amendement nu indienen is een brug te ver door haar complexiteit, zowel voor de secretaris als voor ons inhoudelijk. Waar gaan we dan over stemmen? Wat is exact de tekst waarover dan zal worden gestemd. Laat ons dit even rustig doordenken en er later op terugkomen als er meer informatie op tafel ligt.

Live stream werd de 1e keer meer dan 1000 keer gestreamd, de 2e keer slechts 129 keer. Geert Laurijssen van N-VA vraagt zich af of dat de investering waard is maar Groen merkt op dat zelfs die 129 nog een veelvoud is van de belangstelling vanavond.

Administratie en mobiliteit

2020_GR_00108 Aanvullend verkeersreglement: eenrichtingsverkeer Kloosterstraat en Meiboomlaan – Goedkeuring

2020_GR_00109 Aanvullend verkeersreglement: snelheidsbeperking 50 km/uur, Stadstraat – Goedkeuring

2020_GR_00110 Aanvullend verkeersreglement: uitbreiding bebouwde kom, Elzenstraat – Goedkeuring

2020_GR_00111 Aanvullend verkeersreglement: tonnagebeperking +7,5 ton, Elzenstraat – Goedkeuring

2020_GR_00113 Aanvullend verkeersreglement: tonnagebeperking +7,5 ton, Beekseweg-Zandkuilstraat-De Meerkens-Poppelsemolenweg -Goedkeuring

2020_GR_00114 Aankoop perceel bosgrond Hoogeindse Bergen – Goedkeuring

Een perceel bosgrond dat naast de Hoogeindse Berg en Weelde Depot ligt wil de gemeente aankopen. De aankoop kan leiden tot een betere ontsluiting van dit stukje eigendom voor latere projecten, mogelijk in combinatie met Weelde Depot.

Groen is vooral akkoord  omwille deze aanschaf van waardevol bosgebied, maar stelt zich de vraag of er zal worden ingezet op verdere aankoop van belendende percelen? 

Projecten en overheidsopdrachten

2020_GR_00104 Heraanleg kruispunt Grote Baan (N12)-Meiboomlaan-Weteringstraat: samenwerkingsovereenkomst – Goedkeuring.

Ruimtelijke planning

2020_GR_00095 Nieuwe straatnaam Groepswoningbouwproject Elzenstraat: principieel besluit – Goedkeuring

De vergadering, gehouden op 27 mei van de Ravelse Cultuurraad besloot op basis van de voorstellen van Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaüs Poppelius (Olmenstraat, Espenstraat) en Collectief Moos (Coloma Swaanstraat) om te adviseren deze nieuwe straat Coloma Swaanstraat te noemen.

Het schepencollege volgt de aanbeveling van de Cultuurraad niet en gaat voor Olmenstraat. 

Groen vraagt zich luidop af: Waarom geen vrouwelijke naam met Coloma Swaan Straat ? Dit is een gemiste kans om eindelijk eens een vrouw op te nemen in de straatnamen.

Er moet een regel komen als je voor straatnamen van  gaat volgens burgemeester Luyten. Anders ga je terechtkomen in polemieken waar je jezelf heel snel in kan vastrijden. 

Bijvoorbeeld Dr Coleyn Straat …. Dit voorstel lag vorig jaar ook op tafel en ik had daar maar al te graag mee ingestemd, maar er zijn nog andere dokters en mensen in het algemeen die veel voor de gemeente hebben betekend. Ik sta niet weigering over een aanpassing in die zin, maar daar moeten dan duidelijke regels voor worden vastgelegd.

Cultuur

2020_GR_00093 Programmatie De Wouwer vzw: algemene vergadering - Kennisneming

2020_GR_00094 Toetreding van gemeente Lille en stad Hoogstraten tot UiTPAS Kempen – Goedkeuring

Jeugd

2020_GR_00107 Engagementsverklaring 'Onderwijscheques' – Goedkeuring

Secretariaat

2020_GR_00089 Engagementsverklaring 'TRAMPOLINE' – Goedkeuring

2020_GR_00098 Oprichting van de 'Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen' voor de intergemeentelijke organisatie van noodplanning en aanwerving van noodplanningscoördinatoren - Goedkeuring

Burgemeester noemde zichzelf een sterk pleitbezorger voor dit project, er zullen voor deze interlokale vereniging  mensen worden aangetrokken op gemeentelijk vlak die de verantwoordelijkheid opnemen voor deze ruime problematiek. Waarschijnlijk zal onze man worden gedeeld met Baarle-Hertog zodat het betaalbaar blijft.

Hij heeft de taak om goede draaiboeken uit te schrijven voor een alle mogelijke calamiteiten in onze gemeenten.

2020_GR_00101 Aanvullende dagorde op vraag van Groen: degelijk waterbeleid - Goedkeuring

Deze discussie duurde lang en was uitgebreid…. Maar onmogelijk om goed te verstaan vanop onze laatste bank achteraan in de raadzaal. Uiteindelijk bleken er op een aantal punten heel moeilijk oplossingen haalbaar zodat de groene oppositie toch akkoord wilde gaan en niet wilde aandringen om haar slag symbolisch thuis te halen. 

De argumenten die verantwoordelijke schepen van Den Borne aanhaalde ter verdediging waren voldoende, toch hoopt groen dat een aantal zaken worden meegenomen in de uitvoer van een degelijk waterbeleid die zij voorstelden. 

Varia

2020_GR_00112 Varia – Kennisneming

Volgens raadslid Carine van Gorp N-VA is het aan de kledingcontainer van Weelde-Statie een mesthoop.

Er zou een andere procedure op komst zijn die wordt opgesteld door OVAM. Ophalen alle soorten afval is voortaan het monopolie van gemeentelijke diensten of verwante bedrijven. IOK heeft daar regelvorming rond opgericht met planning voor verschillende soorten afval zoals ook kleding. Dit zal waarschijnlijk gebeuren in samenwerking met een NGO organisatie waarover nu wordt onderhandeld. 

Groen had een vraagje over gratis te verstrekken Railpassen ? Dit is enkel via internet mogelijk. Is het niet mogelijk om mensen met minder digitale vaardigheden te helpen met de aanvraag door deze digitale drempel te omzeilen?

Volgens Koen Rombouts moet dat mogelijk zijn.

Groen had ergens vernomen dat de laatste vergadering met betrekking van het oprichten van Kempen Park nogal moeilijk was geweest

Burgemeester Luyten: De landbouwers waren niet gehoord in dit project en daarop hebben hun hakken in het zand gezet. Standpunt is op dit moment zo dat landbouwers niet meegaan in dit verhaal om een natuurpark op te richten waarin zij al generaties lang wroeten om een boterham te verdienen zonder in de besluitvorming te worden geraadpleegd. Voor Ravels is het niet mogelijk als de landbouw niet akkoord gaat.

N-VA:  Huis wordt afgebroken van oud dokter Van Baelen? 

Geert Laurijssen vroeg zich af hoe het kan dat een waardevol pand als dit huis zomaar tegen de vlakte gaat.

Voor de burgemeester is dat ook niet prettig om aan te zien, maar dan moet de wetgever ook voorzien in budgettn om zulke panden op te kopen om ze te vrijwaren van de sloop. Het gaat niet op om over iemands eigendom regels op te leggen zonder de daaruit vloeiende consequenties ervoor bij te nemen. Dan moet er ook subsidies worden verstrekt, als het huis eigendom is van lokale bewoners kunnen we dit niet maken om in te grijpen wanneer de eigenaar actie onderneemt die volgens hem gerechtvaardigd of nodig is.

Men zou inderdaad soms beter wat geld besteden aan dit soort projecten, waar iedereen de resultaten van ziet dan aan donkere archeologische vondsten waarvan de resultaten dikwijls in oude lades of kasten verdwijnen.