• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 25 juni 2021

protest kalverstal Aarle1

Een tijd geleden werd een aanvraag ingediend tot omgevingsvergunning voor een extra vleeskalverenstal voor bijna 1.200 kalveren op Aarle in Poppel.

Onze gemeente gaf hiervoor een negatief advies met duidelijke argumenten. Ook verschillende omwonenden dienden hun bezwaren in.

Vergunning toch goedgekeurd door provincie.

Toch kreeg (na termijnverlenging met extra onderzoeken) de megastal goedkeuring van de provincie. Vanaf dat ogenblik hebben bezwaarindieners de mogelijkheid om beroep aan te tekenen en dit tot 13/08/2020.

In de aanloop naar de gemeenteraad van 3 augustus jl. spoorde Groen Ravels het gemeentebestuur met een schriftelijke vraag aan om hetzelfde te doen. "Op de gemeenteraad vroegen we opnieuw naar een stand van zaken." vertelt Els Potters, gemeenteraadslid. "Het bestuur antwoordde dat het niet de gewoonte heeft om in beroep te gaan tegen beslissingen van hogerop."

Uit het negatieve advies van het College van Burgemeester en Schepenen blijkt echter duidelijk dat ons gemeentebestuur niet achter deze goedkeuring staat. "Omdat we niet begrijpen waarom de gemeente niet in beroep gaat, schreven we onze burgemeester een brief waarin we oproepen dit alsnog te doen," gaat Els Potters verder. "Een gemeentelijk bezwaar kan immers duidelijk doorwegen. Het is ook nu het moment om een duidelijke visie te bepalen over de plekken waar het al dan niet wenselijk is om megastallen toe te laten."

De omwonenden zouden nadelige gevolgen ondervinden van deze stal op industriële schaal en er is door verschillende partijen beroep aangetekend tegen de goedkeuring van de provincie. "We vragen als Groen Ravels dan ook net als de omwonenden dat ook onze meerderheid duidelijk kiest voor een leefbaar Ravels," zegt Els ten slotte.

 protest kalverstal Aarle2

Brief Actiecomitee bewoners van buurtschap Aarle.

Waar het ons, 170 inwoners die een bezwaarschrift ondertekenden, om gaat:

 • Wonen & intensieve veehouderij gaan in Aarle niet samen
 • Intensieve veehouderij & gezondheid gaan in Aarle niet samen.
 • Voor ons is deze door de provincie vergunde aanvraag ‘de druppel’
 • Wij zijn zeker geen beroeps-actievoerders dus er is zeker iets aan de hand!!
 • Het structuurplan (bestemmingsplan) waarop de aanvraag zich baseert is uit de jaren ‘ 70 en blijft qua bewoningsdichtheid ver achter bij de huidige situatie. De eerder door de gemeente zelf toegepaste verkavelingsdichtheid verruiming heeft deze explosieve bewoners toename mogelijk gemaakt. Destijds is hierover door geen enkele bewoner bezwaar aangetekend!
 • In eerste instantie waren wij blij met het negatief advies van de gemeente. Nu de provincie heeft vergund kan het niet zo zijn dat de gemeente zich daarbij neerlegt. Voor ons is het niet meer dan logisch dat de gemeente in beroep gaat. We moeten, vinden wij, voorkomen dat dit een politiek steekspel gaat worden (door de verschillende bestuurslagen heen) waardoor het mogelijk blijft om het economisch belang van 1 persoon af te kunnen zetten tegen het woongenot, de gezondheid en het leefmilieu van de 170 anderen. Deze vergunde aanvraag is voor een grote groep inwoners de druppel, iedere keer wordt er verder opgeschaald. Wederzijds vertrouwen in een gezond samenleven staat toch wellicht bovenaan? In onze buurt speelt nog een 2e aanvraag voor een mega kippenstal, ook deze aanvraag is lopende. Onze leefomgeving wordt daarmee wel erg zwaar belast. Dus gemeente, houdt rekening met het belang en de gezondheid van je inwoners. Er zijn recent niet voor niets wereldwijde wetenschappelijke studies gedaan naar intensieve veehouderij & covid-19. Ooit gehoord van covid bij runderen? Lees je vakliteratuur.
 • Vooral als het gaat om niet-grondgebonden veehouderij zou een gezond milieu & gezondheid van bewoners voorop moeten staan. De grootte en schaal waarop het bedrijf zich richt zijn een gevaar daarvoor. De in de aanvraag bijgeleverde milieu- studies zijn niet wetenschappelijk onderbouwd en lijken vaak toegerekend naar gunstige uitkomsten. Er zijn veel mooie, aangescherpte overheidsplannen inzake ruimtelijke ordening, milieu en natuur geschreven in de afgelopen jaren maar door alle wisselende regeringen is daar nog niks van geeffectueerd. Natuurlijk speelt dat een eenvoudig en snel vergunnen wel erg in de hand. En heeft de bezorgde burger het dan daar maar mee te doen?
 • De gemoederen in het geburen zijn aardig opgelopen en dat doet geen goed aan de gemeenschapszin. Doet de gemeente verder niks meer met haar eerder ingenomen standpunt dan voelen wij ons door 2 overheden in de steek gelaten. Maar wij gaan door en zullen ons blijven verzetten tegen deze aanvraag en vechten voor een gezond milieu

Namens 170 inwoners van Aarle.

protest kalverstal Aarle3

Groene fractie sterk vertegenwoordigd bij protest.

Ook Groen Ravels was met enkele vertegenwoordigers aanwezig op dit protestmoment. Ze vonden het niet erg respectvol tegenover de buurtgemeenschap Aarle dat niemand hen te woord wilde staan. Enkel een woordvoerder mocht in het gemeentehuis de brief en hun gezamenlijke bezwaren komen toelichten bij de burgemeester die echter voet bij stuk hield en verklaarde dat een beslissing van een hoger niveau niet verder zal worden betwist.

Daarop hadden beide partijen een kort gesprek dat door de woordvoerder buiten werd toegelicht.

Brief Groen Ravels aan gemeentebestuur.

Geacht burgemeester
Beste Walter

Afgelopen gemeenteraad stelden we als Groenfractie tijdens de variaronde de vraag of onze gemeente in beroep ging gaan tegen het gunstig advies dat de provincie verleend heeft voor de uitbreiding van de kalverstal in Poppel (Aarle 11). Na een eerdere schriftelijke vraag (via de algemeen directeur) kregen we het antwoord dat dit dossier op 24/07 opnieuw besproken zou worden in het college.

We waren dan enigszins verbaasd van het antwoord dat luidde dat dit niet besproken was omdat het niet van de gewoonte is van het gemeentebestuur om tegen beslissingen van hoger hand in te gaan. Ook werd vermeld dat het gemeentebestuur enkel de beoogde oppervlakte iets te groot vindt.

Wanneer we echter de argumentatie van het CBS voor het ongustig advies (20/02/2020) en het ongustig advies in termijnverlenging (28/04/2020) bekijken, blijkt het bezwaar dat het CBS heeft tegen dit dossier veel uitgebreider dan enkel de afmetingen. We delen als groenfractie de gemaakte bezwaren helemaal. Op het geoportaal omgeving zagen dat we nog maar tot 13 augustus de tijd hebben om als gemeentebestuur beroep aan te tekenen. We kunnen deze zaak dus niet laten liggen tot de volgende gemeenteraad.

We zijn een gemeente met een landschappelijk waardevol karakter. Dit mag niet verloren gaan! Agrarische industrie hoort hier niet thuis. Het is onze plicht om ons landschappelijk karakter te verdedigen. Dit is een precedent, een belangrijk, dat we kunnen winnen en waarvoor we moeten vechten. Er zijn ondertussen ook reeds voldoende voorbeelden van overwinningen in zulke zaken (cfr. Oud-Turnhout).

In Nederland zou dit soort uitbreiding nooit kunnen gebeuren. Het bedrijf waarover we spreken, bevindt zich vlak naast de grens. Het is duidelijk dat onze wetgeving tekort schiet in dit soort dossiers en ook in onze gemeente ontbreekt er een concrete visie wat betreft locaties waar het al dan niet wenselijk is om agrarische bedrijven op industriële schaal toe te laten. Nu is het hét moment om hier iets aan te doen! Hier bovenop is het bedrijf vlakbij het natuurgebied de Natte Natuurparel ingeplant. Niet enkel voor onze groenfractie, maar ook voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vormt dit een groot probleem. Extra onderzoek tijdens de termijnverlenging toonde aan dat de natuurschade die dit bedrijf met zich meebrengt waarschijnlijk binnen de Vlaamse normen zal vallen, maar wat met de Nederlandse normen?

Als laatste vragen we ons ook nog af waarom er geen MER is opgemaakt? We kennen als gemeente de beweegreden om een MER-screening als voldoende geacht te beschouwen. Hier kunnen we toch niet mee akkoord gaan?

Graag vernemen we of er ondertussen reeds verdere stappen zijn genomen en wat we als gemeente hieraan gaan doen. Want we zijn het er allen over eens dat dit industrieel veeteeltbedrijf niet in onze gemeente thuis hoort. Onze bevolking rekent op ons.

Alvast bedankt voor uw antwoord

Els Potters
Fractievoorzitter Groen Ravels