• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 18 juni 2021

OLVScheyf

Maandagavond stond ook de goedkeuring van de wegen voor de nieuwe woonverkaveling O.L.V. Scheyf op de agenda.

Deze nieuwe verkaveling ligt achter de Koning Albertstraat en tussen het Ei van Weelde, Elzenstraat en het gemeentehuis/Gemeentelaan . Het betreft een aanvraag tot groepswoningbouw, zijnde 25 grondgebonden woningen en 133 appartementen in 14 bouwblokken met 4 geclusterde ondergrondse parkeergarages, en de aanleg van wegen en infrastructuur.

Eigenbelang van enkelen hoger geacht dan maatschappelijk belang.

Hoewel in een eerder stadium  van dit project Groen relatief positief stond tegenover het project volgens onze bronnen werd maandag toch tegen gestemd door de fractieleden Kim Buyst en Els Potters. De fractie had het provinciaal advies nog eens goed doorgenomen en oordeelde dat deze reusachtige verkaveling niet gewenst is.

Woordvoerster Buyst was van mening dat ten eerste niet was aangetoond dat er noodzaak was aan deze uitbreiding gezien de woonontwikkeling en de voorspellingen. Ten tweede stelde ze dat het niet langer opportuun is om meer en meer groene ruimte op te geven voor het financiële gewin van enkelen. 

Argumenten  van de provincie ( zie bijgevoegd advies )

 • Er is geen noodzaak aangetoond : blz 13 en 14 van bijgevoegd advies . het is niet de eerste keer dat de Provincie het betreffende WUG onontwikkelbaar verklaart. Zie het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat op de website van de gemeente te vinden is. 
 • Niet verenigbaar met doelstelling van Vlaanderen om suburbanisatie te promoten in landelijke gemeenten. Zeker als de bevolking de volgende jaren in Ravels gaat afnemen
 • Het druist in tegen principe van duurzaam ruimtegebruik . Het project legt meer beslag op de beschikbare openbare ruimte

De gemeenteraad heeft de omgevingsvergunningsaanvraag goedgekeurd op 03/06/19. Groen Ravels heeft uitdrukkelijk tegen gestemd.

 • Bijkomend argument Groen Ravels : Het eigenbelang van enkelen wordt voor de zoveelste keer  hoger geacht dan het maatschappelijk belang. Dit is niet in het algemeen belang van Ravelse burgers die 1) dit project niet nodig hebben  en 2) weer een deel van hun kleiner wordende open ruimte moeten prijsgeven .

Schepen Couwenberg pareert en interpreteert...  

Raadslid en schepen Couwenberg van ruimte en omgeving pareerde de argumenten door te stellen dat we als gemeente niet altijd hoeven in te gaan op de argumenten om iedereen naar de stad te dwingen, maar dat de zone waarvan sprake perfect gelegen is in de kern van onze gemeente. Als daar geen verdichting van de woonzone kan worden gerealiseerd, dan kan het nergens meer. Pal tussen het gemeentehuis en de kerk, centraler wordt het niet meer. “Dit is geen woonzone in een bosrijke omgeving zoals er in Poppel ontegensprekelijk in het verleden onterecht zijn geschapen, hiermee bewijzen we de bevolking op langere termijn een dienst door ervoor te zorgen dat onze jonge gezinnen ook in de gemeente kunnen blijven wonen. De volledige site zal ook niet in één keer worden vol gebouwd maar in verschillende fases. Op die manier kunnen generaties elkaar vinden en wordt er een perfecte mix gecreëerd in een mooie nieuwe woonomgeving met veel ruimte en groene ruimte.

 

De argumenten konden Groen niet overtuigen en stemden als enige fractie tegen het voorstel.

OLVScheyf 6 May 2019 16 09 2000px