• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
vrijdag 7 mei 2021

olvscheyf aresbord

De gemeenteraadszittingen van de laatste maanden worden de laatste maanden steeds drukker bezocht. Er valt blijkbaar van alles te beleven.

Ook gisteren was er op de publieke banken weer plaats tekort, geen nood echter. De reservestoelen staan binnen handbereik.

Omgevingsvergunningen bouw woonerven 5 fases O.L.Vrouwscheyf.

Vijf goedkeuringen voor omgevingsvergunningen stonden op de raad ter goedkeuring. 

© RAWEPO

Omgevingsvergunning: bouw woonerf met 10 woningen

Beknopte samenvatting

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de zaak van de wegen goed te keuren inzake de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden gelegen te 2381 Ravels, O.L.Vrouwscheyf (Elzenstraat), en kadastraal gekend: 2de afdeling, sectie A, nummers 415/F, 418/N en 419/E.

Aanleiding en context 

Er werd een aanvraag van een omgevingsvergunning ingediend door de heer René Verheyen, Elzenstraat 7, 2381 Ravels voor bouwen van een woonerf met 10 woningen op een terrein met als adres 2381 Ravels, O.L.Vrouwscheyf (Elzenstraat), en kadastraal gekend: 2e afdeling, sectie A, nummers 415/F, 418/N en 419/E.

De aanvraag bevat de aanleg van wegen, trage verbindingen en nutsvoorzieningen.

Omgevingsvergunning: bouw woonerf met 9 woningen en 31 appartementen

Beknopte samenvatting

Goedkeuring van de zaak der wegen inzake de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van een woonerf met 9 woningen en 31 appartementen op een perceel gelegen te 2381 Ravels, O.L.Vrouwscheyf (Elzenstraat), en kadastraal gekend: 2de afdeling, sectie A, nummers 416/F/2, 416/E/2, 416/Z/2, 416/L, 416/K en416/A/3.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag van een omgevingsvergunning ingediend door ARES bvba, Gemeenteplein 9, 2381 Ravels en ARAN bvba, Oostmalseweg 25, 2381 Ravels, voor de bouw van een woonerf met 9 woningen en 31 appartementen op een terrein met als adres 2381 Ravels, O.L.Vrouwscheyf (Elzenstraat), en kadastraal gekend: 2e afdeling, sectie A, nummers 416/F/2, 416/E/2, 416/Z/2, 416/L, 416/K en416/A/3.

De aanvraag bevat de aanleg van wegen, trage verbindingen en nutsvoorzieningen.

Omgevingsvergunning: bouw woonerf met 25 woningen en 133 appartementen

Beknopte samenvatting

Goedkeuring van de zaak der wegen inzake de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van een woonerf met 25 woningen en 133 appartementen op een perceel gelegen te 2381 Ravels, O.L.Vrouwscheyf (Molenstraat - Sint-Michielsstraat - Dr. A Van Baelenstraat), en kadastraal gekend: 2de afdeling, sectie A, nummers 377, 378, 406/A en 425.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag van een omgevingsvergunning ingediend door ARES bvba, Gemeenteplein 9, 2340 Beerse en ARAN bvba, Oostmalseweg 25, 2340 Beerse, de bouw van een woonerf met 25 woningen en 133 appartementen op een terrein met als adres 2381 Ravels, O.L.Vrouwscheyf (Molenstraat - Sint-Michielsstraat - Dr. A. Van Baelenstraat), en kadastraal gekend: 2e afdeling, sectie A, nummers 377, 378, 406/A en 425.

De aanvraag bevat de aanleg van wegen, trage verbindingen en nutsvoorzieningen.

Omgevingsvergunning: bouw woonerf met 24 woningen, Elzenstraat, 2381 Ravels – Goedkeuring

Beknopte samenvatting

Goedkeuring van de zaak der wegen inzake de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van een woonerf met 24 woningen op een perceel gelegen te 2381 Ravels, O.L.Vrouwscheyf (Elzenstraat), en kadastraal gekend: 2de afdeling, sectie A, nummer 415/B.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag van een omgevingsvergunning ingediend door mevrouw Sabine Paulussen, Ter Rivierenlaan 95, 2100 Antwerpen voor de bouw van een woonerf met 24 woningen op een terrein met als adres 2381 Ravels, O.L.Vrouwscheyf (Elzenstraat), en kadastraal gekend: 2de afdeling, sectie A, nummers 415/B.

De aanvraag bevat de aanleg van wegen, trage verbindingen en nutsvoorzieningen.

Argumentatie schepencollege en raadsleden

Schepen van ruimtelijke ordening Carine Couwenberg nam het woord als eerste en verduidelijkte nogmaals het wettelijk kader waarin de gemeente moet opereren om de Ravelse burger rechtszekerheid te bieden in zaken zoals deze vergunningen. 

gr juli cc

“Omzendbrieven die aangehaald worden kunnen wel worden meegenomen in de overweging, maar hebben geen enkele wettelijke binding nadat de Raad van State oordeelde dat een wet niet mag worden toegevoegd of aangevuld door een omzendbrief. Daarenboven stelde ze dat we als bestuur moeten handelen naar de wet en niet met andere motieven als motivatie. Ook is geoordeeld door verschillende arresten dat aan groepsbouw geen aanvullende voorwaarden kunnen worden opgelegd zoals het opleggen van een woonbehoeftestudie. De enige overweging die we als gemeentebestuur moeten maken is e vraag of door dit project de goede ruimtelijke ordening geschaad. Als we dan naar de locatie kijken moeten we vaststellen dat het project is gesitueerd tussen het gemeentehuis en de kerk van Weelde, vlakbij de school, op fietsafstand van alle voorzieningen die er in de deelkern van deze gemeente zijn enz.. De verplichte 60% groen is ingevuld, de fietsverbindingen zijn ingetekend, ondergrondse parking is voorzien enz….”

"Op deze wijze wordt voor de komende 20, 25… misschien welk dertig jaar of langer een woningaanbod gecreëerd voor onze inwoners en vandaar vinden we dat dit project een kans moet krijgen. Daarenboven wil ik nogmaals benadrukken dat wij als gemeente moeten steunen op juridische, rationele en objectieve argumenten en dat wij ons niet mogen laten leiden door emotie of door een buikgevoel dat je erbij hebt maar dat we vooral de wetgeving moeten laten primeren. Als we deze principes laten varen en op andere basis gaan oordelen en beslissen heeft niemand nog enige zekerheid op het vlak van rechtszekerheid in onze gemeente.”

gr juli groen

Kim Buyst had het betoog van schepen Couwenberg rustig over zich heen laten komen maar had toch haar bedenkingen in enkele zaken…

“Het is waar dat het wettelijk kader dat door de schepen is geschetst volledig klopt, daarnaast is de manier waarop de verkaveling ingevuld is ook in overeenstemming met de voorwaarden zodat wij ons als Groene partij wel in zouden kunnen vinden. Ik heb echter ook een aantal objectieve argumenten opgezocht, niet alleen op basis van emotie maar op basis van vaststellingen te kunnen argumenteren dat we dit hele project geen goed idee vinden. De studie van Natuurpunt concludeert dat er op dit moment in Vlaanderen 80.000 Ha bouwgrond is. Als we deze reusachtige oppervlakte gaan vol betonneren zal dit leiden tot meer overstromingen, meer droogte en een verdubbeling van de hittedagen. Als we deze oppervlakte in groene ruimte zouden omzetten zouden we de uitstoot van 785.193 wagens elimineren en de hittedagen met de helft verminderen. Als we dus een deel van de bebouwde of te bebouwen oppervlakte zouden kunnen terugdringen zouden we er het klimaat een dienst mee bewijzen.”

De Groene frontvrouw schudde nog wat cijfers uit haar mouw die echter weinig met het project te maken hadden zodat de meerderheid daar niet echter van onder de indruk was.  Toen echter de zopas in het leven geroepen en al erg gehate Mobiscore ter sprake kwam werd de interesse toch weer een beetje gewekt. 

“Hoewel deze score niet zaligmakend is en enkel als informatieve indicatie zou mogen worden beschouwd, toch kunnen we er niet omheen dat de score voor Weelde slechts een magere 4,3 bedraagt. Dat wil zeggen dat er weinig openbaar vervoer is en dat je naast wandelen en fietsen ook regelmatig de auto zal moeten gebruiken. Het is dus een auto gebonden gebied. Ook de knooppuntwaarde voor onze gemeente ligt in het laagste kwadrant. "

"Er zijn op dit moment in Ravels 800 kavels die als woonzone of als woonkavel braak liggen in onze gemeente. Er zijn verkavelingen waar geen enkel stuk van verkocht is. Dan is het ook nog de vraag of wij in Ravels de voorstad van Turnhout worden en hebben we al die inkomsten zo dringend nodig dat we het landelijk karakter van onze gemeente willen verkwanselen.”

Als laatste argument haalde Buyst nog het schrijven aan van docent opleiding architectuur in Antwerpen Jo Meers die  argumenten aanvoert om de discussie over de heropening van het woonuitbreidingsgebied opnieuw te voeren. Hij haalt er een aantal experten bij die samen met ons zouden kunnen gaan kijken op welke manier we onze ruimtelijke ordening beter kunnen invullen.

"Dat er ook moet worden nagedacht over de compensatie waarop eigenaars aanspraak zouden moeten kunnen maken over een gebied in het woonuitbreidingsgebied dat ooit is aangekocht, daar zijn we van overtuigd. Voor groen weegt dat echter niet op tegen de schade die de aansnijding van de open ruimte zal hebben voor onze gemeente en daarom vragen we of we deze discussie misschien alstublieft opnieuw kunnen doen met experten. Met specialisten ter zake in plaats van vlug…vlug een verkaveling goed te keuren vooraleer de Vlaamse regering de betonstop zal goedkeuren. Op die manier leggen we een hypotheek op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”

Er werden over en weer wat argumenten gewisseld tot de voorzitter de burgemeester nog eenmaal het laatste woord gaf.

gr juli wl

“Je moet de historiek ook wat kennen van deze zaak, als je ziet dat er nu drie families betrokken partij zijn in deze zaak die in de jaren zeventig hun gronden onteigend zagen worden aan het IOK waar toen een prachtige verkaveling is gekomen met mensen uit de omliggende dorpen die allen goed geïntegreerd zijn in onze gemeente. Door de onteigening konden ze niet langer hun landbouwbedrijf verderzetten maar hun werd altijd voor ogen gehouden dat in de toekomst die grond haar recht zou opeisen. De wet heeft dat toen voorzien en wij kunnen nu de wet niet de rug toekeren ook al zullen we in de komende jaren beleidsmatig waarschijnlijk een andere richting moeten inslaan op gebied van ruimtelijke ordening. "

"Als tweede punt wil ik toch even aanhalen dat wij een relatief kleine gemeente zijn op vlak van het aantal inwoners, met net geen 15.000 zielen. We lopen serieus het risico dat we  bij een volgende regeringsonderhandeling een fusie opgelegd gaan krijgen. Willen we dat… of willen we autonoom blijven door een beetje te groeien en zo onze eigen plaats als gemeente blijven kunnen opeisen?  Dat zijn allemaal zaken waar we mee geconfronteerd worden in de toekomst.”

Toen het uiteindelijk dan toch tot de stemming kwam stemden alle CD&V raadseleden en NVA raadslid Jef Coeckelbergs het voorstel goed. De overige leden van de NVA fractie onthielden, zich van stemming en Groen stemde naar verwachting tegen het voorstel.