• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
maandag 29 november 2021

update corona besmettingen 04 05 2020opiniestuk groen ravels
(onderaan dit artikel lees je met welke voorstellen en vragen Groen kwam op de gemeenteraad van 4 mei)

2018. Met twee zetels verkozen. Wij stonden als Groenen te popelen om via de gemeenteraad op een constructieve en positieve manier bij te dragen aan het Ravelse beleid.

Toegegeven: een beetje naïef misschien. Maar we wisten nog niet in welke mate. Al snel bleek dat we niet te veel verwachtingen mochten koesteren.

Ideeën worden afgeketst, kritische vragen worden vaak met ogengerol en een vijandige houding onthaald, enz. Men lijkt na vijftig jaar alleenbestuur niet meer te beseffen dat dit het doel is van een gemeenteraad: zaken doorspreken, eventuele problemen aan de kaak stellen, respectvol debatteren … en dit in een openbare context zodat ook burgers op de hoogte kunnen zijn. Er wordt amper respect aan de dag gelegd tegenover de oppositie, laat dat duidelijk zijn. Wat bedoelen wij met disrespect? Ons niet of nauwelijks spontaan informeren, verslagen last minute of te laat bezorgen, woorden verdraaien, ons verzoeken om zaken binnenskamers te komen vragen of bespreken in plaats van op de gemeenteraad …

En we stelden onze verwachtingen bij, maar we werden strijdlustiger dan ooit. Dit moet anders. Er moet niet alleen meer debat zijn, burgers moeten ook meer te zeggen hebben en ten minste de debatten gemakkelijker kunnen volgen. Ieder voorstel dat wij in die richting deden (vragenkwartier voor de burger op de gemeenteraad, gemeenteraad streamen, …) botste tot nu toe op een ‘njet’ van de meerderheid. En toch blijven we proberen, wees gerust.

Maar wat het gemeentebestuur nu doet in crisistijd, in een periode waarin duidelijke en open communicatie cruciaal zijn, waarin goede ideeën van wie ook broodnodig zijn, tart alle verbeelding. 

Ten eerste verloopt de gemeenteraad nu via mail. Voordat je denkt dat er iets scheelt aan je ogen: nee. Je leest het goed. Via mail. Ondanks meerdere pogingen van onze fractie om een videocall te organiseren en het openbare gedeelte op te nemen voor de mensen thuis, hield de burgemeester het been stijf. Het zou te veel tijd vragen om te organiseren (wij vroegen dit al in maart). Bovendien zou het bepaalde gemeenteraadsleden uitsluiten. Je moet weten dat ieder gemeenteraadslid een iPad kreeg aan het begin van de legislatuur. Dat kan het probleem dus al niet zijn. Bovendien gaat het simpelweg om het versturen en aanklikken van een link, wat velen onder jullie ondertussen weten, aangezien we met z’n allen videocall-experts zijn geworden in deze coronatijden. En zo veel moeite kan het ook niet zijn om voor mensen die dit nog nooit deden, in een paar puntjes uit te leggen hoe dit werkt. Maar nee, het enige dat het bestuur nog wilde overwegen was een fysieke gemeenteraad. In coronatijd. Opnieuw: jawel, je leest het goed.

Vervolgens nodigde de burgemeester de fractieleiders (een week voor de gemeenteraad) uit op een (fysieke) vergadering die binnenskamers verliep. Agendapunten werden overlopen, inhoudelijk besproken en desgewenst uitgesteld naar juni. Het kwam neer op een soort ‘pre-gemeenteraad’. Waar ben je dan mee bezig? Wat is de bedoeling? Om zelf niet te veel werk te hebben met die (gemakkelijk te vermijden) mailvergadering? De openbaarheid van bestuur lapt de meerderheid en passant toch maar weer even fijntjes aan haar laars. Dat is onrespectvol, niet in het minste tegenover jou, inwoner van Ravels. 

De gegevens in de kaart op bovenstaande afbeelding zijn van 04 mei 2020 (bron Sciensano)

Dat net Ravels (naast Borsbeek) de enige Antwerpse gemeente was die met het hoogste aantal besmettingen donkerrood kleurde op de bovenstaande kaart (meer dan dubbel zoveel als steden zoals Turnhout en zelfs Antwerpen) doet vragen rijzen. Wat heeft het gemeentebestuur ondernomen en wanneer? Wat deden we minder goed? Wat deden we niet op tijd? Dergelijke vragen kunnen wij wel schriftelijk stellen (en dat deden we ook), maar wat heb jij daaraan?

Is het onwil? Is het angst om iets verkeerd te zeggen? Waarom wil men niet alles wat openbaar moet worden doorgesproken, openlijk bespreken? Als we naar de omliggende gemeenten kijken, waar het bestuur de hele gemeenteraad spontaan informeert over de acties die het onderneemt in crisistijd, waar zij zonder enig probleem gemeenteraden organiseren via videocall, waar ze het debat nìet uit de weg gaan, waar mensen de gemeenteraad nog steeds kunnen bekijken en de openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel wordt gedragen… Als we dat zien, beste burgemeester, dan vragen we ons hier in Ravels af: is dit het dan?

In naam van Groen Ravels,
Luc Quirijnen
Voorzitter Groen Ravels 

 

Groen zette volgende punten op de agenda van de gemeenteraad:

1. Opschorting concessievergoedingen of huur voor ondernemingen en verenigingen.

Omschrijving

De coronacrisis treft onze lokale economie en het verenigingsleven. Om de druk op de Ravelse ondernemers en verenigingen enigszins te verlichten, moeten huur en consessievergoedingen niet betaald worden zolang de activiteit verboden of onmogelijk is ten gevolge van de coronacrisis en de getroffen maatregelen.

2. Budget voor verenigingen waarvan activiteiten niet (zijn) kunnen doorgaan ten gevolge van de coronacrisis.

Omschrijving

De coronacrisis treft het lokale verenigingsleven. Om de druk op de Ravelse verenigingsleven enigszins te verlichten, zouden zij aanspraak kunnen maken op financiële steun van de gemeente.

3. Budget voor lokale ondernemers in moeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis.

Omschrijving

De coronacrisis treft onze lokale economie. Om Ravelse ondernemingen enige financiële ademruimte te geven, zouden zij aanspraak kunnen maken op financiële steun van de gemeente.

4. Terugbetaling beschermend materiaal tegen COVID-19

Omschrijving

Ondernemingen moe(s)ten hun werkwijze en infrastructuur aanpassen in de strijd tegen COVID-19. Zij kunnen de kosten die zij gemaakt hebben/maken terugvorderen bij de gemeente.

5. Communicatie over steunmaatregelen per doelgroep.

Omschrijving

De gemeente kan een zeer belangrijke rol vervullen door helder en overzichtelijk per doelgroep te communiceren over getroffen steunmaatregelen.  M.a.w. de informatie komt terecht bij de groepen die ermee gebaat zijn. 

 

Groen stelde volgende vragen aan de meerderheid: 

Beste algemeen directeur 
Geacht college van burgemeester en schepenen

Nadat de veiligheidsraad de maatregelen i.v.m. COVID-19 opnieuw verlengd heeft, is er overleg geweest binnen de fractie waaruit een aantal vragen naar het gemeentebestuur zijn voortgekomen. Zeker na het verschijnen van dit artikel: https://m.gva.be/cnt/dmf20200331_04908402/kaart-bekijk-hoe-zwaar-de-antwerpse-gemeenten-getroffen-zijn-door-cor 

Aangezien de vragen gaan over verschillende domeinen, hebben we ook burgemeester en schepenen in cc gezet.
Hieronder vindt u onze vragen:

a)     Zijn er cijfers over de verdeling van de besmettingen in onze gemeente?
b)    Welke maatregelen werden er door onze gemeente genomen de voorbije weken? 
c)     Hoeveel inbreuken op die maatregelen werden vastgesteld? 
d)    Op welke manier ondersteunde het gemeentebestuur de kwetsbare groepen in onze gemeenten? M.a.w. welke initiatieven werden genomen? 
e)     Hoeveel vrijwilligers werden tijdens deze periode ingeschakeld? 
f)     Op welke manier werden lokale handelaars die open bleven ondersteund in het naleven van de hygiënemaatregelen? Werden er plexischermen voorzien? Zullen de kosten bij de gemeente teruggevorderd kunnen worden?
g)    Zullen er sensibiliseringscampagnes georganiseerd worden bij de versoepeling van de maatregelen op 4 mei? 
h)    Hoe verliep de periode voor de paasvakantie in de gemeentescholen? 
i)      Op welke manier werden de eerste dagen van preteaching ervaren in onze gemeentescholen?
j)      Op welke manier werden gezinnen zonder laptop of internetaansluiting ondersteund door de gemeente? 
k)    Zag men een stijging van het aantal steunaanvragen bij het OCMW? Zo ja , hoe gaf men hier gevolg aan? Zo nee, hoe verklaart men dat? 
l)      Op welke manier werden land- en tuinbouw ondersteund bij het vinden van seizoensarbeiders? 

Opvolgvragen

1.    Hoe is de communicatie rond kinderopvang en dan met name het feit dat kwetsbare gezinnen prioriteit kregen gebeurd? 
2.    Hoe verloopt het onderzoek naar de opstart van een laptopbibliotheek en wie coördineert dit?
3.    Bestaat er reeds een plan van aanpak i.v.m. de laptopbibliotheek?
4.    De gemeente heeft laten weten speelterreinen afgesloten te hebben. Op welke manier is dit overal gebeurd en heeft dit voldoende effect gehad?
5.    Op welke manier heeft de gemeente de voedselbedeling ondersteund?
6.    Kan informatie i.v.m. maatregelen getroffen door onze gemeente naar de inwoners / verenigingen gestuurd worden via mail om hen te ondersteunen in het opvolgen van de maatregelen en hen ook te bedanken als ze dit goed doen?
7.    Op welke manier gaat onze gemeente haar burgers sensibiliseren na de versoepeling van de maatregels op 4 mei?
8.    Hoeveel leerlingen in Ravels hebben beroep gedaan op een laptop uitgeleend door de school/gemeente?
9.    Op welke manier werden leerlingen die een laptop bij de school konden krijgen ondersteund in het gebruik hiervan en hoe werden zij geholpen met hun internetverbinding?
10.  Meerdere vrijwilligers werden ingeschakeld over verschillende initiatieven, zoals de boodschappendienst en de babbelbox. Wat betekent dit concreet? We kunnen hier immers heel wat uit leren over de betrokkenheid van onze burgers.
11.  Hebben jullie een zicht op de leef- en werkomstandigheden van seizoensarbeiders die momenteel in België verblijven tijdens deze coronacrisis?
12.  Het aantal gewone steunaanvragen bij het OCMW is niet gestegen tijdens deze crisis. Toch zijn er heel wat mensen die momenteel niet kunnen of mogen werken. Hoe verklaren we dit? Is er duidelijk gecommuniceerd naar kwetsbaren gezinnen over de tijdelijke steunmaatregelen? Zoja, op welke manier?