• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
zondag 2 oktober 2022

weelde depot ZONNEPANELEN

Er was gisteren ook een aanvullende dagorde op vraag van Groen: de opstart van een verkenningstraject met het oog op eventuele oprichting lokale energiegemeenschap.

Met het oog op de eventuele oprichting van een lokale opstart van een energiegemeenschap wil Groen een verkenningstraject opstarten.

Mogelijkheid tot het oprichten van Energiemaatschappij vanaf 2023.

Els Potters van de Groene fractie: "Lokale energiegemeenschappen staan voor een lokale en goedkopere zonnestroom voor iedereen. Gezinnen, overheden of KMO’s kunnen samen stroom opwekken en onderling verkopen of verdelen. Ook mensen die in een appartement wonen of het geld of het dak niet heeft om zonnepanelen te plaatsen kan deelnemen in zo’n project. Het is dus voor alle burgers interessant….

Ook krijgen eigenaars van zonnepanelen een betere en eerlijkere prijs voor hun overtollige stroom en wie er geen heeft krijgt lokale en goedkopere stroom van de lokale productie.

Door deze vorm van energiedeling die in 2020 al wettelijk werd geregeld in Vlaanderen en vanaf januari 2023 ook feitelijk kan worden toegepast. Vanaf dat moment kan overtollig  geproduceerde energie worden doorverkocht of gedeeld binnen deze energiegemeenschappen.

Fractie groen stelt daarom voor om een verkenningstraject op te starten om een energiegemeenschap op te richten in de tweede helft van 20200 om tijdig klaar te zijn  begin 2023. Door aan te sluiten bij zo’n energiegemeenschap kunnen we ook de strijd aanbinden tegen de energiearmoede, een strijd die de laatste maanden alleen maar heviger is geworden. We hebben dit in een voorstel tot besluit gegoten en vragen om dit besluit goed te keuren."

Burgemeester Walter Luyten ging op  vraag van de voorzitter graag op in dit voorstel dat ook bij de meerderheid reeds lang op tafel ligt.

“We kunnen daar als gemeenteraad volledig akkoord gaan met dit voorstel, temeer omdat we daar in onze gemeente al geruime tijd mee bezig zijn, vooral in het kader van Weelde Depot waar heel wat zonne-energie zou kunnen opgewekt worden.  We hebben daarover in het verleden ook al heel wat contacten rond gehad om te bekijken of dat via een burgerparticipatie zou kunnen gerealiseerd worden. Er zijn toen intensieve gesprekken geweest met Campina waarbij de gemeente op een bepaald ogenblik een erg lucratief voorstel had voor de burger. Op dat moment zijn we een beetje gecounterd door een beslissing van de Vlaamse regering toen die de beslissing nam dat de helft van de lokaal opgewekte stroom ook lokaal moest worden gebruikt. Dat was natuurlijk een probleem omdat we in Weelde Depot een dusdanig mogelijke capaciteit hadden dat we dit nooit voor de helft lokaal zouden kunnen gebruiken. We hebben daarom vroeger al gevraagd aan de Vlaamse regering om de saldering toe te laten waardoor de opgewekte stroom zou kunnen worden doorgegeven of gedeeld worden binnen een op te richten energiegemeenschap.

We zijn dus volledig akkoord met dit voorstel, we willen enkel vragen dat we wachten om de discussie daarrond te voeren starten in september omdat we dan duidelijker zullen weten hoever we staan in deze. Op zich is het onderzoeken zeer nuttig, we zullen moeten zien of we dit via burgerparticipatie doen of op een andere manier. Het is nog niet duidelijk wat de meest rendabele en gemakkelijkste manier is om daaraan te participeren. In de beleidsvisie van de gemeente staat heel duidelijk dat we willen inzetten op groene stroom, via zonnepanelen en andere manieren. Maar anderzijds staat er ook dat we daarbij zullen streven naar een burgerparticipatie zodat de burger daar zijn voordelen bij kan doen.”